СБДПЛР-Котел ЕООД провежда конкурси за отдаване под наем на недвижими имоти

СБДПЛР-Котел
30.12.2013 / 11:00

О Б Я В А

На основание чл. 14 , ал.1 от ППЗДС и чл. 11 , т. 10 , т. 15 и чл. 17 , ал.1, т.7 от ПРУПДТДДУК и заповед № РД-08-351/11.12.2013г. на Управителя на СБДПЛР-Котел ЕООД, “ Специализирана болница за до лекуване, продължително лечение и рехабилитация – Котел “ – ЕООД , с държавно имущество, представлявано от Управителя Д-р ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ВЛАХОВ,

О Б Я В Я В А

ПРОВЕЖДА конкурси за отдаване под наем на недвижими имоти , част от имот Частна Държавна Собственост , построен в поземлен имот , с идентификатор 39030.505.71 , с адрес гр. Котел , Област Сливен , ул. „Изворска№ 85 ,

за медицинско обслужване на гражданите от региона и временно пребиваващи,както следва:

1. Самостоятелни помещения от ІІ-ри етаж , представляващи лекарски кабинети

1.1. Лекарски кабинет за специализирана медицинска помощ с полезна площ от 19,88 кв.м.

1.2. Лекарски кабинет за АПМП с полезна площ от 39,00 кв.м.

1.3.Кабинет за офис на външна фирма с площ ,ведно с прилежащ санитарен възел с полезна площ 38,25 кв.м

2.Самостоятелни помещения от партерен етаж,представляващи комплекси от кабинети както следва:

2.1.Комплекс от кабинети в западната част на партерен етаж за отделение по „Образна диагностика” с полезна площ 161,72 кв.м

2.2.Комплекс от кабинети в източната част на партерен етаж за „Клинична лаборатория” с полезна площ 64,43кв.м

3. В обектите следва да се извършва медицинско обслужване на живеещи и временно пребиваващи в региона по ред и начин ,определени в действащата нормативна уредба за здравното осигуряване и тази на НЗОК ,както и на пациенти на СБДПЛР-Котел ЕООД и изнесеното в гр.Котел ВО на МБАЛ”Д-р Иван Селимински” -гр.Сливен

4. Вид на процедурата – публично оповестен конкурс с явно наддаване.За всеки отделен обект ще се проведе отделна самостоятелна процедура:

7. ДАТА на провеждане на конкурса 17.01.2014г

8. НАЧАЛЕН ЧАС за провеждане на конкурса е както следва:

§Лекарски кабинет за специализирана медицинска помощ с полезна площ от 19,88 кв.м. – 9.30ч

§.Лекарски кабинет за АПМП с полезна площ от 39,00 кв.м. -10,00ч

§.Комплекс от кабинети в западната част на партерен етаж за отделение по „Образна диагностика” с полезна площ 161,72 кв.м 10,30ч.

§.Комплекс от кабинети в източната част на партерен етаж за „Клинична лаборатория” с полезна площ 64,43кв.м - 11,00ч.

§.Кабинет за офис на външна фирма с площ ,ведно с прилежащ санитарен възел с полезна площ 38,25 кв.м – 11,30ч.

9. МЯСТО на провеждане на конкурса гр. Котел , Област Сливен , ул. „Изворска№ 85

10. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ВСИЧКИ ОБЕКТИ е в размер на 2.50лв. Всяка следваща стъпка ,не може да бъде по-малко от 10% от обявената цена

11. За да се участва в конкурсната процедура е необходимо да се закупят конкурсни документи и се подава заявление за участие.

12. Оглед на обектите се извършва всеки ден от 8.00ч. до 12.00 часа в периода от 02.01.2014 г. до 15.01.2014г., след представяне на документ за закупена конкурсна документация, в присъствието на служител от дружеството.

14. Срокът за представяне на заявление за участие в конкурса и приложенията към него е до 12.00ч на 16.01.2014г,които следва да се подадат лично или по пощата , с обратна разписка на адреса на дружеството.

15. Депозитът за участие в конкурсната процедура е в размер на 10.00 лева, който следва да се плати в касата на дружеството , до деня предхождащ конкурса.

16. Ако за някой от помещенията не се яви кандидат или има подадено заявление, но не отговаря на изискванията ,определени в настоящата заповед , ще се проведе втори конкурс , при същите условия , от същата комисия на 30.01.2014г.

Допълнителна информация може да бъде получена в офиса на дружеството или на телефон за контакти0889880211 и 0453/42473 всеки работен ден от 8.00ч до 16.00ч

 

УПРАВИТЕЛ: Д-Р Цв. Влахов

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2024 „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Котел“ ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев