ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ОСНОВНАТА СГРАДА НА СБДПЛР-Котел" ЕООД

19.03.2015 / 09:25

BG-Котел

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Специализирана болница за долекуване,продължително лечение и рехабилитация-Котел ЕООД, ул.Изворска №85, За: Радостина Петрова, България 8970, Котел, Тел.: 0889 880211, E-mail: dsbr_kotel@abv.bg, Факс: 0453 42473

Място/места за контакт: СБДПЛР-Котел ЕООД,гр.Котел,ул.Изворска№85

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: sbdplr-kotel.org.

Адрес на профила на купувача: http://sbdplr-kotel.org/index.php?ccat=2&title=%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ОСНОВНАТА СГРАДА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ – КОТЕЛ ЕООД” Предмет на настоящата обществена поръчка е: Ремонт на покрива на основната сграда на "СБДПЛР-Котел" ЕООД,находяща се на адрес: обл.Сливен, гр.Котел-8970,ул."Изворска"№85, съгласно приложена към документацията количествена сметка, като след ремонта покривът трябва да отговарят на нормативните изисквания за предназначението му. Състоянието на покрива на сградата на болницата е силно влошено. Компрометирана е носещата покривна конструкция – изгниване на дървесината, измятане на основни носещи елементи, прекомерни провисвания и др., с възможни евентуални срутвания на покрива.Компрометирана е стоманобетонната конструкция под покрива (тавана на четвърти етаж) от преминалата вода, с възможни корозии на носеща армировка, обрушване на бетонни покрития, частични падания на таванска мазилка, течове от тавана и др. Повредените парчета керемиди се намират на покрива. При ветрове или валежи, последните падат от покривната конструкция от височина приблизително 15-16 м и застрашават здравето и живота на хората, намиращи се в непосредствена близост до сградата (около и под стрехата). Като се вземе предвид факта, че по време на дъжд обикновено хората се движат покрай сградата (под стрехата) рискът от удар от падащ от високо тежък предмет е изключително висок; Подлежащите на извършване СРР са подробно описани в приложената към документацията електронна таблица и са част от образеца на ценово предложение. Всеки от участниците следва да се запознае с документацията на публичната покана,утвърдена от управителя и публикувана в "Профила на купувача" на интернет страницата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да извърши задължително оглед на сградата на болницата -обект, което да му позволи да изготви адекватна оферта, отразяваща особеностите на обекта. От участниците в процедура за възлагане на обществената поръчка се очаква да се запознаят внимателно и да отговорят на всички изисквания,техническа спесификация, образци, условия на договори и спецификации, съдържащи се в документацията за участие.

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45260000, 45261000, 45261900

Описание:

Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи

Покривни работи

Работи по ремонт и поддържане на покриви

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност на поръчката: “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ОСНОВНАТА СГРАДА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ – КОТЕЛ” ЕООД, е 89550лв с ДДС или 74625лв без ДДС.Участниците задължително изготвят офертите си при съобразяване с прогнозната стойност на поръчката, като включително при доказване непредвидени разходи, прогнозната стойност е максималния финансов ресурс, предвиден от Възложителя и е в зависимост от постъпленията на капиталовата субсидия по сметка на възложителя Предвидени са за изпълнение следните видове работи: 1. Премахване и изхвърляне на стари, компрометирани керемиди – 2000 кв.м. 2. Почистване и ремонт на улуци по периферията – 185 л.м. 3. Почистване и ремонт на водосточни тръби – 120 л.м. 4. Ремонтни дейности по дъсчената обшивка, с доставка и вдигане на дъски от иглолистна дървесина – 200 кв.м. 5. Доставка на дървен материал и подмяна на компрометирани носещи елементи – 5 куб.м. 6. Тенекеджийски работи от поцинкована ламарина с парчета до 1 кв.м. – 50 кв.м. 7. Доставка и полагане на самозалепваща се битумна хидроизолационна лента за уплътняване местата около комини, вентилационни отвори, противопожарни стени – 300 л.м. 8. Доставка и полагане на черна хидроизолационна хартия – 2000 кв.м. 9. Доставка и монтаж на покривни керемиди – 2000 кв.м. 10. Доставка и монтаж на покривни капаци по билата и ръбове – 210 л.м. 11. Измазване на противопожарни стени и комини над покривните равнини – 35 кв.м.

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

74625 BGN

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Котел,ул."Изворска"№85, "СБДПЛР-Котел" ЕООД

 

NUTS:

BG342

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Ремонт на покрива на основната сграда на СБДПЛР-Котел ЕООД, съгласно приложена към документацията количествена сметка, като същия след ремонта да отговарят на нормативните изисквания за предназначението му.Подлежащите на извършване СРР са подробно описани в приложената към документацията електронна таблица .Всеки от участниците следва да извърши задължително оглед на обекта.От участниците в процедура за възлагане на обществената поръчка се очаква да се запознаят внимателно и да отговорят на всички изисквания, техническа спесификация ,образци, условия на договори и спецификации, съдържащи се в документацията за участие. І.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:1.Доказателства, че участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителите за изпълнение на строежи минимум от Първа група,категория Четвърта или Пета и притежава валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, към датата на подаване на офертите; 2.Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да бъде съобразено с изискванията към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията.3.Участниците представят с офертата си следните документи:3.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;3.2. Представяне на участник – Приложение №1;3.3. Заверено от участника копие от документа за регистрация или единния идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. При участие на обединение се представя документ, подписан от лицата в обединението, с който задължително се посочва представляващият;3.4. Декларация за оглед на обекта - Приложение № 2;3.5. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП – Приложение №3;3.6. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 от ЗОП–Приложение № 4 ;3.7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Приложение №5;3.8. Списък по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП – Приложение №6;3.9.Декларация-списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка – Приложение №7;3.10. Декларация по чл.51а от ЗОП за ангажираност на експерт – Приложение №8;3.11. Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП – Приложение №9;3.12. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП, че при ценообразуването е спазил изискванията за минимална цена на труда – Приложение №10;3.13. Техническо предложение – Приложение №11;3.14. Ценова оферта с Количествено-стойностна сметка /КСС/ на обект: “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ОСНОВНАТА СГРАДА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ-КОТЕЛ”ЕООД – КОТЕЛ ” ЕООД ”- Приложение № 12.;3.15. Декларация за това,че кандидата е запознат и приема клаузите на Проекто-договора - Приложение № 13.;3.16. Пълномощно на лицето подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника);3.17. Копие от действаща застраховка – Професионална отговорност.;3.18. Доказателства, че участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителите за изпълнение на строежи минимум от Първа група, категория Четвърта или Пета и притежава валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, към датата на подаване на офертите;3.19. Други, които участникът счита, че са от особена важност при оценката на офертата.ІІ.УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:1. Срок на изпълнение на поръчката - не по-дълъг от 45 /четирдесет и пет/ календарни дни от подписването на договора.2. Начин и условия за плащане: Финансирането е със средства за капиталови разходи, осигурени на СБДПЛР-Котел ЕООД ,от бюджета на Министерството на здравеопазването на РБ. Начина и условията за плащане са описани в проекто-договора;Предложената от изпълнителя цена за ремонта включва вложените материали, разходите за труд, механизация, складиране и други подобни, непредвидени разходи,но не повече от 74625лв без ДДС

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката по всеки показател се формира при условията по- долу, като най – изгодното предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число(процент), представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ тежестта на показателя. Сборът от точките по всички показатели е крайният коефициент ”К”, на базата на който се получава класирането на отделните участници. Участникът събрал най – много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници. Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно утвърдена от възложителя Методика за оценка на офертите неразделна част от настоящата покана,с Формула за определяне на краен коефициент ”К”:К = Ц х 40 % + Т х 50 % + С х 10%, където:Ц – Ценови критерий – показател за предлаганата цена от Участника.При оценяването се взема предвид предлаганата отучастника обща стойност за изпълнение на обществената поръчка.Най - висока оценка получава предложението, което ще има за своя последица изпълнение на поръчката срещу най- малък бюджетен разход.Офертата на участника с най- ниската предложена цена, получава 100т., а всяка следваща оценка се определя по следната формула: Ц = /Ц min:Цn/ х 100 , където Цmin-е най- ниската предложена цена,Цn – е цената на n-тия участник;Т – Техническа оценка – оценка на представената от участника обяснителната записка, включваща организация на изпълнението, план/подход за организацията и реализация на работите с обхват видове работи по КСС;По този показател се оценява дали предложението на участника показва задълбочено познаване на цялостния процес по изпълнение на поръчката, в т.ч. и начина на извършването му; видовете дейности, необходими за изпълнение на поръчката.С – Срок за изпълнение на видовете работи /в работни дни/ - оценка на предложения от срок за изпълнение на видовете работи в обхвата на поръчката.Срокът не бива да бъде по-голям от определения в документацията на Възложителя- 45/четирдесет и пет/календарни дни.

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/03/2015 16:30

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията и всички образци на приложения,включително и проекто-договора са публикувани в раздел "Публични покани" от ”Профил на купувача” на електронната страница на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : www.sbdplr-kotel.org Е-mail: dsbr_kotel@abv.bg ОГЛЕД НА ОБЕКТА се извършва всеки работен ден от 9.00ч. до 16.00ч. след предварително дадена заявка на тел.0889880211 за достъп до обекта и осигуряване на придружаващо техническо лице ,определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.Срок за извършване на огледа – от деня на публикуване на поканата до крайната дата за представяне на офертите-30.03.2015г. 5.ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ СЕ ПРИЕМАТ всеки работен ден от 9,00ч до 16:30 часа от деня следващ деня на публикуване на поканата в АОП до 16,30ч.на 30.03.2015г. , на следния адрес: гр.Котел, общ.Котел, обл.Сливен, п.к. 8970, ул „Изворска”№ 85, Тел.: 0889880211 от Радостина Петрова – организатор стопански дейности. Информация относно провежданата процедура може да се получи всеки работен ден от 08.30ч до 16.00 ч на телефон 0889880211. Краен срок за приемане на офертите – 16,30ч на 30.03.2015г. Офертите ще бъдат разгледани от Комисия за разглеждане, оценка и класиране, назначена със заповед на възложителя, която ще започне своята работа на 31.03.2015 г. от 10.00 ч.,в заседателната зала на административния сектор на болницата , находящ се в основната сграда на „СБДПЛР-Котел”ЕООД,на адрес гр.Котел-8970,ул.”Изворска”№85

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/03/2015

 

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА Е ПУБЛИКУВАНА В АОП под №9039923/19.03.2015г.

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2022 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев