Публична покана с предмет на поръчката: Доставка на хранителни продукти за нуждите на „СБДПЛР-Котел” ЕООД.

12.08.2015 / 15:27

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА

ЗА ДОЛЕКУВАНЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ - КОТЕЛ

Котел 8970, обл.Сливен - ул.”Изворска” № 85 тел.0887777423 факс/ 0453/ 424-73

 

ЗАПОВЕД №РД-08-085/12.08.2015г.

 

На основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и Глава осма "а" за Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана от ЗОП и във връзка с необходимостта от доставяне на хранителни продукти за нуждите на Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Котел,

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Да се открие процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет на поръчката: Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация -Котел” ЕООД.

 

Предвиждат се следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Доставка на мляко и млечни продукти;

Обособена позиция № 2: Доставка на хляб и хлебни изделия;

Обособена позиция № 3: Доставка на пресни и замразени плодове и зеленчуци;

Обособена позиция № 4: Доставка на месо, месни продукти и риба;

Обособена позиция № 5: Доставка на бакалски стоки.

 

Участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции, както и за всички обособени позиции.

 

2. Вид на процедурата: доставка.

 

3. Правно основание: Глава осма "а" от ЗОП.

4. Предмет на процедурата: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на СБДПЛР-Котел ЕООД, по следните обособени позиции: Позиция І – „Доставка на мляко и млечни продукти”; Позиция ІІ – „Доставка на хляб и хлебни изделия”; Позиция ІІІ – „Доставка на пресни и замразени плодове и зеленчуци”; Позиция ІV – „Доставка на месо, месни продукти и риба”; Позиция V – „Доставка на бакалски стоки”;

 

4.1 Прогнозна стойност без ДДС – 54301,33 BGN без ДДС

Приблизителната стойност за изпълнение на поръчката е до 65161,60 лв. (словом: шестдесет и пет хиляди и сто шесдесет и един лв и 60ст) с вкл. ДДС. Без ДДС обема на поръчката е 54301 лв. (словом: петдесет и четири хиляди триста и един лв ), за една календарна година, считано от влизане в сила на договор с определените изпълнители, по обособени позиции, както следва: За Позиция І – до 10628,33 лв. без ДДС; За Позиция ІІ – до 8800 лв. без ДДС; За Позиция ІІІ – до 9632,50лв. без ДДС; За Позиция ІV – до 10780 лв. без ДДС; За Позиция V – до 14460лв без ДДС;

 

5. Място и начин на изпълнение: Обл. Сливен, гр. Котел, ул. „Изворска” № 85, „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация -Котел” ЕООД.

Срокът на доставка не може да бъде по дълъг от 24 часа от заявката на домакина на „СБДПЛР – Котел” ЕООД за доставяне на конкретни количества хранителни продукти.

 

6. Количества на хранителните продукти - количествата са прогнозни, като Възложителят си запазва правото да ги увеличава или намалява, както и да не заяви целия асортимент, в зависимост от конкретните нужди от хранене в СБДПЛР – Котел ЕООД.

 

 

7. Срок за изпълнение на поръчката: 12 месеца, считано от дата на сключване на договор за доставка на хранителни продукти;

 

8. Начин на образуване на предлаганата цена - участниците да посочат единична цена за всеки хранителен продукт без включен ДДС, обща стойност за всеки продукт и обща стойност на офертата в български лева без ДДС с включени всички разходи по доставката, за срока на действие на договора.

 

9. Срок и начин на плащане - плащането се извършва в български лева, по банков път, след представяне на фактура от изпълнителя за извършени доставки на хранителни продукти.Плащането се извършва разсрочено, в тримесечен срок от датата на представяне на фактура /оригинал/.

 

10. Критерий за избор на изпълнител - най-ниска предложена цена.

12. Срок на валидност на офертата: не по-малък от 60 календарни дни, считано от дата на подаване на офертата;

 

13. Изисквания към представяне на офертата. Оферта могат да представят всички участници, които отговарят на предварително обявените условия и изисквания, подробно описани в Документацията за участие в процедурата.

 

14. Място и срок за подаване на оферти: гр. Котел, ул. „Изворска” № 85, СБДПЛР – Котел ЕООД – деловодство в срока, указан в публичната покана.

 

ОДОБРЯВАМ:

 

1. Публична покана по чл. 101б, ал. 1 от ЗОП за откриване на обществена поръчка и Документация за участие в обществената поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на „СБДПЛР-Котел” ЕООД (включително приложения и образци на документи).

 

2. Публичната покана да се изпрати в АОП за публикуване в портала за обществени поръчки. Публичната покана и документацията да се публикуват на електронната страница на СБДПЛР – Котел съгласно ЗОП и Вътрешните правила на болницата

 

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Радостина Петрова-сл-л „ОСДВОЧР” , юриста по договор в „СБДПЛР – Котел” ЕООД – Валентина Джейкъбс

 

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Гергана Милушева – финансов контрольор в СБДПЛР – Котел ЕООД

 

Съгласували:

„Главен счетоводител” при „СБДПЛР-Котел” ЕООД /п/

Галина Андонова

 

Юрист по договор със „СБДПЛР-Котел” ЕООД/п/

Валентина Джейкъбс

 

Финансов контрольор/п/

Гергана Милушева

 

 

 

Утвърждавам

Управител на СБДПЛР-Котел ЕООД:/п/

Д-р Цветан Влахов

 

 

Уникален № на Публичната покана в регистъра на АОП - №9044782

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2021 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев