ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ

21.12.2016 / 10:45

§П О В Т О Р Н А П О К А Н А

 

Относно: избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБР-Котел” ЕООД

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – КОТЕЛ ЕООД-гр. Котел ул.Изворска”№ 85, на основание чл.20, ал.4 от ЗОП и във вр. т.4 от Приложение № 3 към чл. 13б Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, публикувани в ДВ, бр.49 от 2013г. и Заповед№РД-03-144/21.12.2016г.на Управителя на болницата,

 

КАНИ

Всички заинтересовани институции да представят оферта за комплексно банково

обслужване на „СБР-КОТЕЛ”ЕООД за срок от една година.

Вид и характеристика на финансовите услуги:касови операции, преводи от сметка на „СБР-КОТЕЛ” ЕООД, обслужване на разплащателна сметка, превод на трудовите възнаграждения на служителите на ”СБР-КОТЕЛ"ЕООД

Показатели, относителна тежест и методика за определяне на комплексната оценка:

Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодната оферта, при следните

показатели:

 

1.НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ:

 

НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧКИ

ОНП1 Развитие на клонова мрежа: Наличие на банков клон в гр.Котел 18

ОНП2 Срок на обслужване на плащанията 7

ОНП3 Надеждност на платформа за интернет банкиране 6

ОНП4 Наличие на собствени банкомати в гр.Котел 5

 

ОНП

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ

36

 

 

1.1. Показател „Развитие на клонова мрежа: наличие на банков клон в гр.Котел“ /ОНП1/ до 18 точки:

 

- участник който разполага с банков клон в населеното място на Възложителя

- получава 18 т.;

- участник който не разполага с банков клон в населеното място на Възложителя - получава 0 т.

 

1.2. Показател „Срок на обслужване на плащанията“ /ОНП2/ - до 7 точки:

 

Срокът за обслужване на плащанията се предлага в часове

Оценката на показателя ОНП2 се изчислява по следната формула:

 

ОНП2 = Пмин./ПУ*7, където:

 

Пмин е най – кратък предложен срок за обслужване на плащанията от участник;

 

ПУ е срокът предложен от участника, чието предложение се оценява

 

1.3. Показател „Надеждност на платформа за интернет банкиране“ /ОНП3/ до 6 точки:

 

1.3.1. Подпоказател „Възможност за интернет банкиране“ (ОНП3.1) – до 3 точки

- участник предложил две или повече платформи за интернет банкиране получава – 3 т.

- участник предложил една платформа за интернет банкиране получава – 1 т.

1.3.2. Подпоказател „Наличие на защитни механизми (ОНП3.2) до 3 точки:

- участник предложил наличие на два или повече предвидени защитни механизми – получава 3т.

- участник, предложил наличие на един предвиден защитен механизъм – получава 1т.

Оферта на участник, който не е предложил нито един защитен механизъм, няма да бъде разглеждана.

Оценката по показател „Надеждност на платформа за интернет банкиране“ /ОНП3/ се формира от сбора на присъдените оценки по всеки от подпоказателите на този показател по следната формула:

 

ОНП3=ОНП3.1 + ОНП3.2

 

4.1.Показател „ Наличие на брой собствени банкомати в гр.Котел“ /ОНП4/ до 5точки.

- наличие на повече от един банкомат -5т.

- наличие на един банкомат – 3т.

- липса но банкомат – 0т.

Оценката по „Неколичествените показатели“ се формира от сбора на всички неколичествени показатели по следната формула:

 

ОНП = ОНП1+ ОНП2+ОНП3+ОНП 4

 

2. КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ /ОКП/:

 

КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧКИ

КП1 Такса месечно обслужване по разплащателна сметка в лева 4

КП2 Такса за вноска на каса по разплащателна сметка в лева 2

КП3 Такса за теглене на каса по разплащателна сметка в лева 2

КП4 Такса за изходящ междубанков превод в лв. по БИСЕРА чрез електронно банкиране 7

КП5 Такса за изходящ междубанков превод в лв. по БИСЕРА чрез пл. нареждане на хартиен носител 5

КП6 Такса за изходящ междубанков превод в лв. по РИНГС чрез електронно банкиране 7

КП7 Такса за изходящ междубанков превод в лв. по РИНГС чрез пл. нареждане на хартиен носител 5

КП8 Такса за вътрешнобанков превод в лв. чрез електронно банкиране 8

КП9 Такса за вътрешнобанков превод в лв. чрез пл. нареждане на хартиен носител 6

ОКП ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ 46

 

 

2.1. Показател „Такса месечно обслужване по разплащателна сметка в лева“ /КП1/ - до 4 точки

 

Оценката по показателя КП1 се изчислява по следната формула:

 

КП1 = КП1мин/КП1у*4, където:

 

КП1мин е най - ниската предложена от участник такса за месечно обслужване по разплащателна сметка в лева

КП1у е таксата за месечно обслужване по разплащателна сметка в лева предложена от участника, чието предложение се оценява.

 

2.2. Показател “Такса за вноска на каса по разплащателна сметка в лева“ /КП2/ - до 2 точки.

 

Оценката по показателя КП2 се изчислява по следната формула:

 

КП2 = КП2мин/КП2у*2, където:

 

КП2мин е най - ниската предложена от участник такса за вноска на каса по разплащателна сметка в лева

КП2у е таксата за вноска на каса по разплащателна сметка в лева предложена от участника, чието предложение се оценява

 

2.3. Показател „Такса за теглене на каса по разплащателна сметка в лева“ /КП3/ до 2 точки.

 

 

Оценката по показателя КП3 се изчислява по следната формула:

 

КП3=КП3мин/КП3у*2, където:

 

КП3мин е най - ниската предложена от участник такса за теглене на каса по разплащателна сметка в лева

КП3у е таксата за теглене на каса по разплащателна сметка в лева предложена от участника, чието предложение се оценява

 

2.4. Показател “Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез електронно банкиране“/КП4/ до 7 точки.

 

Оценката по показателя КП4 се изчислява по следната формула:

 

КП4 = КП4мин/КП4у*7, където:

 

КП4мин е най - ниската предложена от участник такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез електронно банкиране

КП4у е таксата за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез електронно банкиране предложена от участника, чието предложение се оценява

 

2.5. Показател“Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез платежно нареждане на хартиен носител“ /КП5/ до 5 точки.

 

 

Оценката по показателя КП5 се изчислява по следната формула:

 

КП5 = КП5мин/КП5у*5, където:

 

КП5мин е най - ниската предложена от участник такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез платежно нареждане на хартиен носител

КП5у е таксата за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез платежно нареждане на хартиен носител предложена от участника, чието предложение се оценява

 

2.6. Показател “Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез електронно банкиране“ /КП6/ до 7 точки.

 

Оценката по показателя КП6 се изчислява по следната формула:

 

КП6 = КП6мин/КП6у*7, където:

 

КПмин е най - ниската предложена от участник такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез електронно банкиране

КП6у е таксата за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез електронно банкиране предложена от участника, чието предложение се оценява

 

2.7. Показател “Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез платежно нареждане на хартиен носител“ /КП7/ до 5 точки.

 

Оценката по показателя КП7 се изчислява по следната формула:

 

КП7 = КП7мин/КП7у*5, където:

 

КП7мин е най - ниската предложена от участник такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез платежно нареждане на хартиен носител

КП7у е таксата за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез платежно нареждане на хартиен носител предложена от участника, чието предложение се оценява

 

2.8. Показател „Такса за вътрешнобанков превод в лева чрез електронно банкиране“ /КП8/ - до 8 точки

 

Оценката по показателя КП8 се изчислява по следната формула:

 

КП8 = КП8мин/КП8у*8, където:

 

КП8мин е най - ниската предложена от участник такса за вътрешнобанков превод в лева чрез електронно банкиране;

КП8у е таксата за вътрешнобанков превод в лева чрез електронно банкиране предложена от участника, чието предложение се оценява

 

2.9. Показател „Такса за вътрешнобанков превод в лева чрез платежно нареждане на хартиен носител“ /КП9/ до 6 точки.

 

Оценката по показателя КП9 се изчислява по следната формула:

 

КП9 = КП9мин/КП9у*6, където:

 

КП9мин е най - ниската предложена от участник такса за вътрешнобанков превод в лева чрез платежно нареждане на хартиен носител ;

КП9у е таксата за вътрешнобанков превод в лева чрез платежно нареждане на хартиен носител предложена от участника, чието предложение се оценява

 

Оценката по „КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ“ се формира от сбора на всички количествени показатели по следната формула:

 

ОКП=КП1+КП2+КП3+КП4+КП5+КП6+КП7+КП8+КП9

 

Посочените такси:

- Следва да са конкретни ;

- Не следва да съдържат условия.

При представяне на индикативни стойности или такива с условия, на участника ще бъдат присъдени 0 /нула/ точки по съответния показател.

 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА:

Икономически най-изгодна е офертата, получила най-висока комплексна оценка/КО/ от максимално възможни 90 точки като сбор от оценките на съответните показатели съгласно формулата:

 

КО = ОНП+ОКП

 

ВСИЧКИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ ИЗВЪН ОБЯВЕНИТЕ ЩЕ БЪДАТ ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ И ОЦЕНЕНИ ОТ КОМИСИЯТ ПО ШЕСТОБАЛНАТА СИСТЕМА.

 

Комисията класира допуснатите до разглеждане оферти по низходящ ред, въз основа на получената обща оценка, като първият от тях се определя за изпълнител на обществената поръчка. На първо място се класира предложението, получило най -висока комплексна оценка.

 

Срок за представяне на оферти: до 16,00ч. 20.12.2016 г. в деловодството на болницата Място за подаване на офертата: Деловодството на „СБР-КОТЕЛ”ЕООД – ул.„Изворска” №85.

Отварянето на офертите на участниците е на 21.12.2016.г., 11.00 часа в заседателната зала на „СБР-КОТЕЛ „ЕООД

 

Документация за участие е публикувана на електронната страница на „СБР-КОТЕЛ”ЕООД

http://sbdplr-kotel.org

 

За контакти относно необходимите документи и допълнителна

информация:0889880211-Радостина Петрова ;0885141696-Валентина Джейкъбс

 

 

УПРАВИТЕЛ:/П/

/д-р Цветан Влахов/

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2021 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев