ОБЯВА ЗА набиране на оферти за процедура по чл.20,ал.3 от ЗОП

10.04.2017 / 11:18

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

Номер на обявата в АОП: [ 01 ]

Номер на обявата в АОП 9063208

 

Възложител: [СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – КОТЕЛ” ЕООД

Поделение (когато е приложимо): [……]

Партида в регистъра на обществените поръчки: [4721 ]

Адрес: [гр.Котел -8970,ул.Изворска № 85]

Лице за контакт (Радостина Петрова,адв.Валентина Джейкъбс)

Телефон: [0889880211; 0885141696]

E-mail: dsbr_kotel@abv.bg

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не

Допълнителна информация може да бъде получена от:

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не

 

Обект на поръчката:

[] Строителство

[х] Доставки

[] Услуги

Предмет на поръчката: [“ДОСТАВКА НА 530 ПЛЪТНИ КУБИЧЕСКИ МЕТРА ДЪРВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛА ВОДА ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – КОТЕЛ” ЕООД, финансирана от бюджета на болницата.]

 

Кратко описание: [На основание чл. 22, ал. 1 от ЗОП, Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на дърва за отопление и производство на топла вода за нуждите на Специализирана болница за рехабилитация – Котел”ЕООД, одобрява обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата]

 

Място на извършване: [Дървесината се доставя до склада на възложителя, находящ се в гр.Котел, обл.Сливен, ул.”Изворска”№85. Срокът за доставка не може да бъде по-дълъг от 5 дни от заявката на домакина на „СБР-Котел” ЕООД за доставяне на конкретни количества дърва за огрев. Заявките се получават от Изпълнителя по телефон, факс или е-майл с последващо потвърждение. По изключение Изпълнителят следва да приеме и изпълнява корекции в заявените количества при уведомяване от длъжностните лица на лечебното заведение.

При осъществяване на доставките Изпълнителят следва да предава стоката с двустранно подписан протокол до складовата площадка на „СБР – Котел” ЕООД.

Въз основа на двустранните протоколи се издават и представят фактури.

 

 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [57417лв ]

 

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):

в т.ч.:

Изисквания за личното състояние: 1.1. Участието в процедурата е открито за всички физически и юридически лица или техни обединения /сдружения/, отговарящи на изискванията на закона и общите и специални условия, посочени в настоящата документация.

1.2. В процедурата могат да участват и чуждестранни юридически лица или техни обединения /сдружения/, както и съвместни предприятия на български и чуждестранни лица.

1.3. Не се изисква създаването на юридическо лице за участие в процедурата, когато участник е обединение /сдружение/.

1.4. Всяко лице, което участва самостоятелно, няма право да участва като част от обединение. В случай, че участника участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението сключват споразумение, че всички членове са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора, че изпълнението на договора, включително плащанията са отговорност на представляващия обединението и че всички членове са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението, след подаване на офертата, освен в случаите на получено писмено съгласие от страна на Възложителя. В противен случай участника се отстранява от процедурата.

 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 /един / договор през последните три години с предмет, аналогичен на настоящата поръчка

Участникът трябва да представи списък по образец, съдържащ списък на основните договори с предмет: доставки, аналогични на предмета на настоящата поръчка, извършени от участника през последните три години.

]

 

Икономическо и финансово състояние: [не]

 

Технически и професионални способности: [Доставките ще се осъществяват с транспортни средства на изпълнителя. Товаро-разтоварните работи на местата за доставка са за сметка на изпълнителя.Участникът трябва да има най-малко с 1 бр. МПС за изпълнение на поръчката, което да е пригодено за извозване на дърва с дължина 1 линеен метър. За целта следва да представи списък с всички транспортни средства, които са на разположение на участника за целия срок на договора. Към списъка да се приложат ясни, четливи, заверени копия на Свидетелство за регистрация на МПС, удостоверяващи собствеността и общата товароносимост на специализираните превозни средства. В случай, че транспортните средства не са собствени на участника се прилага Договор за наем или Договор за лизинг, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение на кандидата за срока на договора.]

 

 

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с

увреждания или на хора в неравностойно положение

 

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на

защитени работни места

 

Критерий за възлагане:

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[] Цена и качествени показатели

[] Разходи и качествени показатели

[] Ниво на разходите

[х] Най-ниска цена

 

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)

Име: [……] Тежест: [ ]

 

 

Срок за получаване на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) [21.04.2017г.] Час: (чч:мм) [16:00ч.]

 

Срок на валидност на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) [10.06.2017г.] Час: (чч:мм) [16.00ч.]

 

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) [24.04.2017г.]

 

Място на отваряне на офертите: [Офертите ще бъдат разгледани от Комисия за разглеждане, оценка и класиране, назначена със Заповед на възложителя, която ще започне своята работа на 24.04.2017 г. от 13.00 ч. в административния сектор на болницата, находящ се в основната сграда на „СБР-Котел”ЕООД, на адрес: гр.Котел, ул.”Изворска”№85.

 

 

 

Информация относно средства от Европейския съюз:

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от

европейските фондове и програми: [] Да [х] Не

Идентификация на проекта, когато е приложимо: []

 

 

 

 

Друга информация :ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ СЕ ПРИЕМАТ всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. на следния адрес: гр.Котел, общ.Котел, обл.Сливен, п.к. 8970, ул „Изворска”№ 85, Тел.: 0889880211 от Радостина Петрова – организатор стопански дейности. Информация относно провежданата процедура може да се получи всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. на телефон 0889880211.

Краен срок за приемане на офертите – 16,00ч. на 21.04.2017г.

Документацията е публикувана в раздел ”Профил на купувача” на електронната страница на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : www.sbdplr-kotel.org

Тел. за контакти - 0889880211 –служител ”Организатор стопански дейности” - Радостина Петрова - всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч.

Е-mail: dsbr_kotel@abv.bg

 

 

 

 

 

 

Дата на настоящата обява

Дата: [10.04.2017г.]

 

 

Възложител

Трите имена: Д-р Цветан Георгиев Влахов

Длъжност: [УПРАВИТЕЛ]

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2022 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев