УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛЕН СРОК ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАНКОВ КРЕДИТ

03.01.2019 / 15:39

Във връзка с получени на 28.12.2018 г. на електронната поща на „СБР-Котел“ЕООД въпроси, свързани с обявена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на финансова услуга за предоставяне на кредит за доставка и монтаж на дизелов агрегат за нуждите на „СБР-Котел“ЕООД, болницата дава следните отговори:

По първи въпрос: В проекта на договор, чл.6, ал. 2 указва: „(2) Олихвяването на усвоените по кредита средства започва от датата, посочена в Раздел ІІІ, чл. 5, ал. 1 от договора и се извършва ежемесечно”. В проекта на договор, приложен към документацията за участие не съществува раздел ІІІ; в случай, че се визира раздел ІІ, то ал. 1 не урежда дата, а сметка. Молим за прецизиране на текста, пред вид ангажимента да приемем проекта на договор без възражения.

Отговор: В проекта на договор, приложен към документацията /Приложение №7/ съществува раздел ІІІ с наименование „Условия за предоставяне, ползване и погасяване“. В гореспоменатия чл.6, ал.2 от него се има предвид, че олихвяването на усвоените по кредита средства започва от датата на усвояване на сумата, която е определена в чл.5, ал.3 от проекта за договор, а именно – Кредита е усвоен с извършване на превода и заверяване на посочената в Раздел ІІІ, чл.5, ал.1 банкова сметка.

По втори въпрос: В проекта на договор, чл.7, втората ал. 3 указва: (3) БАНКАТА начислява такса за управление и обработка на предоставения кредит, ежегодно върху размера на усвоената непогасена част от главницата в размер на ..........% (Словом: ....................................................... процента), която се заплаща при усвояване на кредита.” пред вид предвиденото еднократно усвояване на кредита, пред вид срочността на кредита – 36 м. и характера на таксата – годишна, то тази такса следва да се дължи при усвояване, върху размера на кредита и в началото на всеки следващ дванадесет месечен период, върху размера на усвоената непогасена част от главницата. Молим за прецизиране на текста, пред вид ангажимента да приемем проекта на договор без възражения.

Отговор: Разпоредбата на чл.7 от проекта за договор включва 5 алинеи. Предвид повтарянето на алинея 3, се налага техническа промяна в изброяването и втората алинея 3 да се преобразува в алинея 4. Алинея 4 от приложения проект за договор да се преобразува в алинея 5, а алинея 5 от приложения проект за договор да се преобразува в алинея 6.

Чл.7, втората ал.3 по приложения проект за договор за кредит /чл.7, ал.4 след промяната/ се преобразува по следния начин: „БАНКАТА начислява такса за управление и обработка на предоставения кредит, ежегодно върху размера на усвоената непогасена част от главницата в размер на ……..% /Словом:……………… процента/, която се заплаща при усвояване, върху размера на кредита и в началото на всеки следващ дванадесет месечен период, върху размера на усвоената непогасена част от главницата“.

По трети въпрос: Във връзка с регулаторни промени, наложени от изискване на Регламент 2016/2011 на ЕС, БНБ преустановява изчисляването на СОФИБОР, считано от 01.07.2018 г., видно от публикувано прессъобщение на страницата на БНБ на 16.03.2017 г. Пред вид указаното в документацията (Приложение № 6) „годишният лихвен процент за редовен дълг върху усвоената част от кредита е определен като сбор от едномесечен СОФИБОР плюс надбавка”, както и текста на чл.6, ал. (3) „ (3) БАНКАТА има право едностранно да променя размера на лихвения процент, посочен в чл. 6, ал. 1 от договора, само когато това се налага от изменение в едномесечния СОФИБОР, като е длъжна да уведоми писмено КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за извършената промяна в срок до 3 (три) дни от датата на промяната.” , молим за разяснение и прецизиране на съответните текстове в приложенията към документацията.

Отговор: Тъй като от 01.07.2018 г. БНБ е преустановила изчисляването на СОФИБОР, възложителя прави следните промени:

1. В Приложение 6 от документацията, отпада пояснението дадено в т.2 от приложението, а именно: „годишният лихвен процент за редовен дълг върху усвоената част от кредита е определен като сбор от едномесечен СОФИБОР плюс надбавка“;

2. В чл.6, ал.3 от проекта за договор се променя по следния начин: „БАНКАТА има право едностранно да променя размера на лихвения процент, посочен в чл.6, ал.1 от договора, само когато това се налага от изменение в основния лихвен процент, обявен на страницата на БНБ, като е длъжна да уведоми писмено КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за извършената промяна в срок до 3 /три/ дни от датата на промяната“.

 

 

Предвид публикуването на настоящите отговори, възложителя удължава срока за приемане на документи по поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на финансова услуга за предоставяне на кредит за доставка и монтаж на дизелов агрегат за нуждите на „СБР-Котел“ЕООД“ до 09.01.2019 г. до 16.00 ч.

 

 

 

 

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2023 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев