Обявление за набиране на оферти за избор на регистриран одитор

01.10.2019 / 10:19

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

 

В изпълнение разпорежданията на МЗ дадени с писмо № 20-00-649/27.09.2019г. и във връзка с чл.37 от Закона за счетоводството ,„Специализирана болница за рехабилитация – Котел” ЕООД обявява стартиране на процедура по избор на оферта от регистриран одитор за извършването на независим финансов одит и изготвяне на финасов отчет за дейноста на лечебното заведение през 2019 г.!

1.Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертите, подадени от участниците в процедура за избор на оферта от регистриран одитор за извършването на независим финансов одит и изготвяне на финансов отчет за дейността на „СБР-Котел“ЕООД през 2019 г.

 

Критерий за оценка е икономически най-изгодната оферта.

 

Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка на офертата са както следва:

а/ C - предложена цена - 70т.

б/ S - обоснован срок за изпълнение - 30т.

 

До оценяване ще бъдат допуснати само офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, а именно:

- Да притежават валиден сертификат за правоспособност, издаден от МФ;

 

Закръглянето при изчисленията се извършва до втория знак след десетичната запетая.

 

Крайната оценка на всяко предложение се изчислява по формулата:

 

КО = Cmin/Cn х 70 + Smin/Sn х 30

 

КО - обща оценка на участника

Cn - цена на участника;

Cmin – най-ниска предложена цена;

- тегловен коефициент = 70 т.

 

Sn - обоснован срок за изпълнение, предложен от участника в календарни дни;

Smin - минимален предложен обоснован срок за изпълнение ;

- тегловен коефициент = 30 т.

 

Участникът получил най-висока обща комплексна оценка се класира на първо място.

Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на стойностите на комплексните оценки.

2.Срок за представяне на офертите – 18.10.2019г.

3.Офертите ведно с копие от сертификат за притежавана правоспособност се поставят в непрозрачен плик и се изпращат или представят лично в деловодството на болницата на адрес:гр.Котел-8970,ул.Изворска № 85,СБР-Котел ЕООД

4.За допълнителна информация –тел.0889880211-Радостина Петрова

 

 

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2022 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев