СБР-Котел ЕООД обявава набиране на оферти за доставка на хранителни продукти за нуждите на лечебното заведение

10.01.2020 / 08:25

ЗАПОВЕД №РД-03-02/09.01.2020г.

 

На основание чл. 20 ал. 3, от ЗОП и Глава Двадесет и шеста за Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти от ЗОП ,становище от юрист,главен счетоводител и ОСД по договор със СБР-Котел ЕООД и ОСД и и във връзка с необходимостта от доставяне на хранителни продукти за нуждите на Специализирана болница за рехабилитация – Котел,

 

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

 

1. Да се открие процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти : Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Специализирана болница за рехабилитация -Котел” ЕООД, финансирана от бюджета на болницата

 

Предвиждат се следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Доставка на мляко и млечни продукти;

Обособена позиция № 2: Доставка на хляб и хлебни изделия;

Обособена позиция № 3: Доставка на пресни плодове и зеленчуци;

Обособена позиция № 4: Доставка на месо, месни продукти и риба;

Обособена позиция № 5: Доставка на пакетирани стоки.

 

Участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции, както и за всички обособени позиции.

 

2. Вид на процедурата: доставка.

 

3. Правно основание: Глава двадесет и шеста от ЗОП.

4. Предмет на процедурата: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на СБР-Котел ЕООД, по следните обособени позиции: Позиция І – „Доставка на мляко и млечни продукти ”; Позиция ІІ – „Доставка на хляб и хлебни изделия”; Позиция ІІІ – „Доставка на пресни плодове и зеленчуци”; Позиция ІV – „Доставка на месо, месни продукти и риба ”; Позиция V – „Доставка на пакетирани стоки”;

 

 

 

 

 

Приблизителната стойност за изпълнение на поръчката е до 45165 BGN без вкл. ДДС лв. (словом:четирдесет и пет лв хиляди сто шестдесет и пет лв/за една календарна година, считано от влизане в сила на договор с определените изпълнители, по обособени позиции, както следва:

За Позиция І – до 7820 лв. без ДДС;

За Позиция ІІ – до 7260 лв. без ДДС;

За Позиция III – до 7770 лв. без ДДС;

За Позиция ІV – до 6980 лв. без ДДС;

За Позиция V – до 15335лв без ДДС;

 

5. Място и начин на изпълнение: Обл. Сливен, гр. Котел, ул. „Изворска” № 85, „Специализирана болница за рехабилитация -Котел” ЕООД.

Изпълнителят е длъжен да достави заявените продукти в срок от 7 дни от получаване на заявката на Възложителя, съгласно нарочен график, неразделна част от договора. Заявката се предоставя на Изпълнителя всеки петък до 15 ч. като същата се изпълнява в работно време на Възложителя, а именно от 07.00 ч. до 13 ч. По изключение, в случай на възникнала спешна необходимост Възложителят си запазва правото да изисква от Изпълнителя, осъществяването на експресни доставки в рамките на 6 (шест) часа. Изпълнителят няма право да откаже експресна доставка освен в условията на непредвидени обстоятелства.

 

6. Количества на хранителните продукти - количествата са прогнозни, като Възложителят си запазва правото да ги увеличава или намалява, както и да не заяви целия асортимент, в зависимост от конкретните нужди от хранене в „СБР – Котел“ ЕООД.

 

 

7. Срок за изпълнение на поръчката: 12 месеца, считано от дата на сключване на договор за доставка на хранителни продукти;

 

8. Начин на образуване на предлаганата цена - участниците да посочат единична цена за всеки хранителен продукт без включен ДДС, обща стойност за всеки продукт и обща стойност на офертата в български лева без ДДС с включени всички разходи по доставката, за срока на действие на договора.

 

9. Срок и начин на плащане - Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, до 30-то число на месеца, следващ месеца на доставки на Продуктите, за които се дължи плащане. Заплащането се извършва в български лева и по банков път на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката /протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ/, подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.

 

10. Критерий за избор на изпълнител - най-ниска предложена цена.

 

11. Срок на валидност на офертата: не по-малък от 60 календарни дни, считано от дата на подаване на офертата;

 

12. Изисквания към представяне на офертата. Оферта могат да представят всички участници, които отговарят на предварително обявените условия и изисквания, подробно описани в Документацията за участие в процедурата.

 

13. Място и срок за подаване на оферти: гр. Котел, ул. „Изворска” № 85, СБР – Котел ЕООД – деловодство в срока, указан в обявата за набиране на оферти

 

 

ОДОБРЯВАМ:

 

1. Обява за събиране на оферти по реда на чл. 186 и сл. от ЗОП за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка и Документация за участие в обществената поръчка по реда на чл. 20 ал.3 от ЗОП, с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на „СБР-Котел” ЕООД (включително приложенията и образците на документи).

 

2. Обявлението за събиране на оферти да се изпрати в АОП за публикуване в портала за обществени поръчки. Обявлението и документацията да се публикуват на електронната страница на СБР – Котел ЕООД съгласно ЗОП

 

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Радостина Петрова-сл-л „ОСДВОЧР” и юриста по договор в „СБР – Котел” ЕООД – Валентина Джейкъбс

 

 

 

 

 

Утвърждавам

Управител на СБР-Котел ЕООД:/п/

Д-р Цветан Влахов

 

 

 

Съгласували:

„Главен счетоводител” при „СБР-Котел” ЕООД /п/

Галина Андонова

 

Юрист по договор със „СБР-Котел” ЕООД/п/

Валентина Джейкъбс

 

 

№ на Обявата в РОП-9095764

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Офертите на участниците се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 16:00 ч. в срок до 16.00ч. на 27.01.2020г., на следния адрес: гр.Котел, общ.Котел, обл.Сливен, п.к. 8970, ул „Изворска”№ 85, Тел.: 0889880211 от Радостина Петрова – „Организатор стопански дейности”. Информация относно провежданата процедура може да се получи всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. на телефон 0889880211 и 0885141696-адв.Валентина Джейкъбс. Краен срок за приемане на офертите –16.00ч. на 24.01.2020г.

#Офертите ще бъдат разгледани от Комисия за разглеждане, оценка и класиране, назначена със заповед на възложителя, която ще започне своята работа на 28.01.2020г. от 10 ч., в административния сектор на болницата, находящ се в основната сграда на „СБР-Котел”ЕООД, на адрес гр.Котел-8970, ул.”Изворска”№85

 

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2022 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев