СБР-Котел ЕООД обявява стартиране на процедура по избор на оферта от регистриран одитор за извършването на независим финансов одит

02.11.2020 / 11:36

В изпълнение разпорежданията на МЗ дадени с Протокол на едноличния собственик на капитала на „СБР-Котел“ЕООД №РД-16-258/21.10.2020 г., както и Приложението към него, включващо Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие – „СБР-Котел“ЕООД и във връзка с разпоредбите на чл.26 от Закона за публичните предприятия, както и чл.37 от Закона за счетоводството

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

В изпълнение разпорежданията на МЗ дадени с Протокол на едноличния собственик на капитала на „СБР-Котел“ЕООД №РД-16-258/21.10.2020 г., както и Приложението към него, включващо Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие – „СБР-Котел“ЕООД, Заповед № РД-03-119 /02.11.2020 год. на Управителя на „СБР-Котел“ЕООД и във връзка с чл.37 от Закона за счетоводството ,„Специализирана болница за рехабилитация – Котел” ЕООД обявява стартиране на процедура по избор на оферта от регистриран одитор за извършването на независим финансов одит и изготвяне на финансов отчет за дейността на лечебното заведение през 2020 г.

1. Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертите, подадени от участниците в процедура за избор на оферта от регистриран одитор за извършването на независим финансов одит и изготвяне на финансов отчет за дейността на „СБР-Котел“ЕООД през 2020 г.

Критерий за оценка е икономически най-изгодната оферта.

Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка на офертата са както следва:

а/ C - предложена цена - 70т.

б/ S - обоснован срок за изпълнение - 30т.

До оценяване ще бъдат допуснати само офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, а именно:

- Да притежават валиден сертификат за правоспособност, издаден от МФ;

Закръглянето при изчисленията се извършва до втория знак след десетичната запетая.

Крайната оценка на всяко предложение се изчислява по формулата:

КО = Cmin/Cn х 70 + Smin/Sn х 30

КО - обща оценка на участника

Cn - цена на участника;

Cmin – най-ниска предложена цена;

- тегловен коефициент = 70 т.

Sn - обоснован срок за изпълнение, предложен от участника в календарни дни;

Smin - минимален предложен обоснован срок за изпълнение ;

- тегловен коефициент = 30 т.

Участникът получил най-висока обща комплексна оценка се класира на първо място. Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на стойностите на комплексните оценки.

2.Срок за представяне на офертите – 13.11.2020 г.

3.Офертите ведно с копие от сертификат за притежавана правоспособност се поставят в непрозрачен плик и се изпращат или представят лично в деловодството на болницата на адрес:гр.Котел-8970, ул.Изворска № 85, СБР-Котел ЕООД

4.За допълнителна информация – тел. 0887777423 - Цветан Влахов

 

 

Управител на СБР-Котел ЕООД

Д-р Цветан Влахов

 
 

Copyright © 2008-2021 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев