СБР-Котел ЕООД обявява процедура за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на 2 бр. кафе-автомати за топли напитки

19.02.2021 / 14:06

На основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/във връзка с т.1 и т.10 от Приложение №1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП - Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, както и постъпили доклади по чл.4, ал.1 от ВПОПНИ, ”Специализирана болница за рехабилитация-Котел” ЕООД

 

ОБЯВЯВА

 

І.Процедура за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на 2 кв.м площи в основната сграда на болницата за разполагане на 2 бр. кафе-автомати за топли напитки, както следва:

 

1.Обект №1 ”Площ с размер до 1 кв.м от междуетажна стълбищна площадка І-ІІ ри етаж на източно стълбище, за разполагане на кафе-автомат;

 

2.Обект №1 ”Площ с размер до 1 кв.м от междуетажна стълбищна площадка ІІ-ІІІ-ти етаж на западно стълбище, за разполагане на кафе-автомат;

 

2. Начална цена и стъпка на наддаване:

Първоначална наемна цена: Предложената от кандидатите в търга месечна наемна цена за всеки от двата обекта по отделно, не може да бъде по-ниска от 22,06 лв/кв.м.без ДДС. Началната цена е определена, съобразно доклад, изготвен от независим оценител, съобразно чл.29, ал.4 от ППЗПП. Първата стъпка за наддаване не може да бъде по ниска от 10% от началната цена. Наемната цена ще се заплаща ежемесечно, до 10-то число на месеца в касата на болницата.

Стъпка на наддаване: Стъпката на наддаване се определя на 10 % от първоначалната наемна цена, а именно: 2,21 лв.без ДДС

3.Вид на процедурата- публично оповестен търг с тайно наддаване при закрито заседание.

4. Начин на плащане: Наемната цена следва да се заплаща не по-късно от 10-то число на месеца следващ този на издаване на фактурата от наемодателя, в български лева, в касата на болницата.

5. Дата, място и час на провеждане на търга: 10.03.2021 г. в сградата на „СБР-Котел“ЕООД от 14.00 ч.

6. Ред за закупуване на тръжна документация, размер и начин на плащане на нейната цена и мястото за нейното получаване: Тръжна документация се закупува и получава от деловодството на „СБР-Котел“ЕООД на цена от 20 лв., платими в касата на лечебното заведение.

7. Депозит: В седемдневен срок от получаване на уведомлението за спечелване на търга, наемателят внася в касата на болницата депозит в размер на удвоената месечна наемна цена, предложена от него. След внасяне на депозита се пристъпва към подписване на договор.

8. Оглед: Всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. след предварителна уговорка със служител на „СБР-Котел“ЕООД, представяне на документ за закупена конкурсна документация и в присъствието на служител от дружеството.

9. Краен срок за приемане на заявления за участие: 12,00 ч. на 10.03.2021 г. в деловодството на болницата, на адрес : гр.Котел, п.к.8970, ул.“Изворска“ № 85, „СБР-Котел“ ЕООД

10. Изискване към участниците: Оферти могат да подават юридически и физически лица, регистрирани по Търговския закон. Площите се отдава за срок от две години, считано от датата на подписване на договора. Разхода за електроенергия се определя със споразумителен протокол и се заплаща от наемателя до 10-то число на месеца,следващ този, в който е извършен разхода.

 

11. Дата, място и час на провеждане на повторно провеждане на търга: 17.03.2021 г. в сградата на „СБР-Котел“ЕООД от 14,00 ч.

 

Допълнителна информация за процедурата и необходимите документи може да бъде получена в офиса на дружеството или на телефон за контакти 0889880211 и 0885141696

 

Управител на СБР-Котел ЕООД:/п/

Д-р Цветан Влахов

 

 

 

 
 

Copyright © 2008-2022 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев