Обява за процедура по избор на регистриран одитор

28.09.2021 / 09:56

Котел 8970, обл. Сливен-ул.“Изворска“№85, тел. +359 887 777 423, https://sbdplr-kotel.org

 

ДО: всички заинтересовани лица,

регистрирани като одитори

ПОКАНАТА ОТ: „СБР-Котел“ ЕООД

със седалище и адрес на управление в

гр. Котел, ул. „Изворска“ №85,

ЕИК: 119527829

ЗА:Избор на регистриран одитор за

заверка на годишния финансов отчет

на „СБР-Котел“ ЕООД през отчетната 2021г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

 

В изпълнение на разпорежданията на МЗ, дадени с писмо № 26-00-2960/17.09.2021г и на основание на чл.37 от Закона за счетоводството, чл.8 от Закона за независимия финансов одит, чл.146 от Търговския закон,Закона за публичните предприятия и правилника към него чл.8, т.8 от Учредителния акт на дружеството и чл.3, т.6 от Договора за управление № РД-16-191 от 04.03.2021г и чл.6 от Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие – „Специализирана болница за рехабилитация-Котел“ ЕООД

 

I. „Специализирана болница за рехабилитация-Котел“ ЕООД обявява стартиране на процедура по избор на регистриран одитор за извършването на финансов одит на годишния финансов отчет за 2021г. и изготвянето на финансов отчет за дейността на лечебното заведение.

 

II. Конкурсът се възлага по реда и условията, предвидени в Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/, Закон за счетоводството /ЗС/, Вътрешните правила за избор на регистриран одитор и настоящата конкурсна документация при спазване на изискванията за публичност и прозрачност, за свободна и честна конкуренция и за осигуряване на равни възможности за участие на всички кандидати.

 

III. Минимални изисквания към кандидатите:

 

1. Да са регистрирани одитори /физически лица/ или одиторски дружества, вписани в регистъра по чл.20 от ЗНФО;

 

2. Да притежават минимален одиторски стаж от пет години. Ако кандидатът е специализирано одиторско дружество, да представи доказателства по т.1 и т.2 за регистрирания одитор, който пряко ще извърши услугата.

 

3. Да не са извършвали задължителен финансов одит на „СБР-Котел“ЕООД в продължение на повече от 4 поредни години, считано от датата на влизане в сила на ППЗПП;

 

IV. Необходими документи за участие в конкурса:

 

• Заверено копие на валиден документи, удостоверяващ вписването на кандидата в Регистъра на регистрираните одитори като специализирано одиторско предприятие по ЗНФО;

• Декларация, в която да бъде посочен регистрираният одитор, който ще бъде отговорен за извършване на независим финансов одит – свободен текст;

• Декларация от регистрирания одитор, за участието му за времето на целия период на изпълнение на одита – в свободен текст;

• Декларация за конфиденциа̀лност – в свободен текст;

• Ценова оферта без ДДС;

• Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността (по преценка на кандидатите);

 

V. Начин на провеждане на конкурса:

 

• Вид на процедурата – подбор по документи;

• Конкурсната документация се подават в деловодството, като се приемат от „Административния секретар“ на „СБР-Котел“ЕООД, на адрес: гр. Котел, ул.“Изворска“ №85, всеки работен ден от 8.00 ч. до 16:00 ч. в срок до 15.10.2021 г, когато се входира лично или чрез упълномощено лице. Другите методи за подаване на документи са чрез Български пощи, на посочения адрес, или на email: dsbr_kotel@abv.bg , подписано с електронен подпис;

 

• Предложенията за участие в конкурса се адресират до Управителя на „СБР-Котел“ЕООД и се предоставят в запечатан, непрозрачен плик с надпис; „Оферта за участие в процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на ГФО на „СБР-Котел“ЕООД, гр. Котел за 2021г.“;

• След изтичане на срока за получаване на оферти комисия, определена от изпълнителния директор на лечебното заведение, ще извърши проверка на постъпилите предложения, както и класиране на участниците;

• Критерий за оценка на предложенията – „Най-ниска предложена цена“;

• Срок на валидност на офертата – 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в настоящата покана.

• Срок за изпълнение на одита – до 20.03.2022 г.

 

VI. Допълнителна информация

• Атанас Деливичев, „Административен секретар“ – тел. 0896 655 399

• Валентина Джейкъбс, адвокат на дружеството“ – тел. 0885 141 696

 

 
 

Copyright © 2008-2022 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев