Обява за процедура по избор на регистриран одитор

23.08.2022 / 15:02

ДО: всички заинтересовани лица,

регистрирани като одитори

ПОКАНАТА ОТ: „СБР-Котел“ ЕООД

със седалище и адрес на управление в

гр. Котел, ул. „Изворска“ №85,

ЕИК: 119527829

ЗА:Избор на регистриран одитор за

заверка на годишния финансов отчет

на „СБР-Котел“ ЕООД за отчетната 2022г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание на чл.37 от Закона за счетоводството, чл.8 от Закона за независимия финансов одит, чл.146 от Търговския закон,Закона за публичните предприятия и правилника към него чл.8, т.8 от Учредителния акт на дружеството и чл.3, т.6 от Договора за управление № РД-16-191 от 04.03.2021г и чл.6 от Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие – „Специализирана болница за рехабилитация-Котел“ ЕООД:

 

I. Обявява иницииране на процедура по избор на регистриран одитор за извършването на финансов одит на годишния финансов отчет за 2022г. и изготвянето на финансов отчет за дейността на лечебното заведение.

 

II. Конкурсът се възлага по реда и условията, предвидени в Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/, Закон за счетоводството /ЗС/, Вътрешните правила за избор на регистриран одитор и настоящата конкурсна документация при спазване на изискванията за публичност и прозрачност, за свободна и честна конкуренция и за осигуряване на равни възможности за участие на всички кандидати.

 

III. Минимални изисквания към кандидатите:

 

1. Да са регистрирани одитори /физически лица/ или одиторски дружества, вписани в регистъра по чл.20 от ЗНФО;

2. Да притежават минимален одиторски стаж от пет години. Ако кандидатът е специализирано одиторско дружество, да представи доказателства по т.1 и т.2 за регистрирания одитор, който пряко ще извърши услугата.

3. Да не са извършвали задължителен финансов одит на „СБР-Котел“ЕООД в продължение на повече от 4 поредни години, считано от датата на влизане в сила на ППЗПП;

IV. Необходими документи за участие в конкурса:

• Заверено копие на валиден документи, удостоверяващ вписването на кандидата в Регистъра на регистрираните одитори като специализирано одиторско предприятие по ЗНФО;

• Декларация, в която да бъде посочен регистрираният одитор, който ще бъде отговорен за извършване на независим финансов одит – свободен текст;

• Декларация от регистрирания одитор, за участието му за времето на целия период на изпълнение на одита – в свободен текст;

• Декларация за конфиденциа̀лност – в свободен текст;

• Ценова оферта с включен ДДС;

• Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността (по преценка на кандидатите);

 

V. Начин на провеждане на конкурса:

 

• Вид на процедурата – подбор по документи;

• Критерий за оценка на предложенията – „Най-ниска предложена цена“;

• Конкурсната документация се подават в деловодството на адрес: гр. Котел, ул.“Изворска“ №85, всеки работен ден от 8.00 ч. до 16:00 ч. в срок от 01.09.2022г. до 30.09.2022г., когато се входира лично или чрез упълномощено лице. Другите методи за подаване на документи са чрез Български пощи или доставчик на спедиторски услуги, на посочения адрес, или на email: dsbr_kotel@abv.bg , подписано с електронен подпис;

 

• Предложенията за участие в конкурса се адресират до Управителя на „СБР-Котел“ЕООД и се предоставят в запечатан, непрозрачен плик с надпис; „Оферта за участие в процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на ГФО на „СБР-Котел“ЕООД, гр. Котел за 2022г.“;

• След изтичане на срока за получаване на оферти комисия, определена от управителя на лечебното заведение, ще извърши проверка на постъпилите предложения, както и класиране на участниците;

• Срок на валидност на офертата – 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в настоящата покана.

• Срок за изпълнение на одита – до 30.06.2023 г.

 

VI. За допълнително информация:

• Атанас Деливичев, „Юрисконсулт“ на „Специализирана болница за рехабилитация-Котел” ЕООД – тел. 0896 655 399;

 

 
 

Copyright © 2008-2023 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев