Покана за избор на регистриран одитор за заверка на годишен финансов отчет на „СБР-Котел“ ЕООД за отчетната 2023 г.

23.11.2023 / 15:11

До всички заинтересовани лица, регистрирани като одитори.

 

Покана от „СБР-Котел“ ЕООД

 

Със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул.“Изворска“ №85

ЕИК: 119527829

ЗА: Избор на регистриран одитор за заверка на годишен финансов отчет на „СБР-Котел“ ЕООД за отчетната 2023 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.37 от Закона за счетоводството, чл.8 от Закона за независимия финансов одит, чл.146 от Търговския закон, Закона за публичнитепредприятия и правилника към него чл.8, т.8 от Учредителния акт на дружеството и чл.3, т.6 от Договора за управление

№ РД -16-341 / 29.06.2023 г. и чл.6 от Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие –„Специализирана болница за рехабилитация“ ЕООД“ .

 

I. Обявява иницииране на процедура по избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишен финансов отчет за 2023 г. и изготвянето на финансов отчет за дейността на лечебното заведение.

II. Конкурсът се възлага по реда и условията, предвидени и Правилника за прилагане на закона на публичните предприятия и съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит / ЗНФО /, закона за счетоводството /ЗС/ .Вътрешните правила за избора на регистриран одитор и настоящата конкурсна документация при спазване на изискванията за публичност и прпозрачност, за свободна и честна конкуренция и за осигуряване на равни вэъзможност за умчастие на всички кандидати.

III. Минималните изисквания към кандидатите:

1. Да са регистрирани одитори / физически лица / или одиторски дружества, вписани в регистъра по чл.20 от ЗНФО.

2. Да притежават минимален одиторски стаж от пет години. Ако кандидатът е специализирано одиторско дружество, да представи доказателства по т.1 и т.2 за регистрирания одитор, който пряко ще извърша услугата

3. Да не са извършвали задължителен финансов одит на „СБР-Котел“ ЕООД в продължение на повече от 4 поредни години, считано от датата на влизане в сила на ППЗПП.

IV. Необходими документи за участие в конкурса:

• Заверено копие от валиден документ, удостоверяващ вписването на кандидата в Регистъра на регистрираните одитори като специализирано одиторско предприятие от ЗНФО.

• Декларация от регистриран одитор, за участието му за времето аа целия период на изпълнение на одита - в свободен текст.

• Декларация за конфендициалност - в свободен текст

• Ценова офарта с включеноДДС.

• Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността/ по преценка на кандидатите /.

V . Начин на провеждане на конкурса.

• Вид на процедурата – подбор по документи.

• Критерий за оценка на предложенията

• Най- ниска предложена цена.

• Конкурсната документация се подава в деловодството на гр. Котел, ул. „Изворска“ № 85, всеки работен ден от 08.30 ч – до 15.30 ч. в срок от 24.11.2023 г. -14.12.2023 г., като се входира лично или чрез упълномощено лице.

Другите методи за подаване на документи са чрез Български пощи или доставчик на спедиторски услуги, на посочения адрес или на e mail: dsbr_kotel@abv.bg, подписано с електронен подпис.

• Предложенията за участие в конкурса се адресират до управителя на „СБР-Котел“ ЕООД и се представят в запечатан, непрозрачен плис с надпис: „Оферта за участие в процедура за избор на регистриран одит за извършватне на финансов одит и заверка на ГФО на „СБР - Котел“ ЕООД гр. Котел дза 2023 г.

• След изтичане на срока за получаване на оферта комисия, която е определена със заповед на Управителя на ЛЗ, ще извърши проверка на постъпилите предложения, както и класиране на участниците.

• Срок на валидност на офертата 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, опеделен в настоящата покана.

• Срок за изпълнение на Одита до 30.06.2023г.

 

За допълнителна информация - e mail: dsbr_kotel@abv.bg; 08888710276; 0877300765

 

23.11.2023 г.

С уважение:

Д-р Григор Малев

 

 
 

Copyright © 2008-2024 „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Котел“ ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев