Откриване на процедура за избор на обслужваща финансова институция

06.10.2015 / 15:45

З А П О В Е Д №РД-08-124/06.10.2015г.

 

 

Във връзка с необходимоста от провеждане на конкурс за избор на обслужваща финансова институция за нуждите на СБДПЛР-Котел ЕООД

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

І.У Т В Ъ Р Ж Д А В А М КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС както следва:

§ П О К А Н А

 

Относно:избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБДПЛР-Котел” ЕООД

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ – КОТЕЛ ЕООД-гр. Котел ул.Изворска”№ 85 , на основание т.4 от

Приложение № 3 към чл. 13б Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, публикувани в ДВ, бр.49 от 2013г. и Заповед №121 /02.10.2015г. на Управителя на болницата,

 

КАНИ

Всички заинтересовани институции да представят оферта за комплексно банково

обслужване на „СБДПЛР-КОТЕЛ”ЕООД за срок от една година.

Вид и характеристика на финансовите услуги:касови операции, преводи от сметка на „СБДПЛР-КОТЕЛ” ЕООД, обслужване на разплащателна сметка,превод на трудовите възнаграждения на служителите на ”СБДПЛР-КОТЕЛ"ЕООД

 

Показатели, относителна тежест и методика за определяне на комплексната оценка:

Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодната оферта, при следните

показатели:

НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ: максимална оценка и тежест при изчисляване на комплексната

оценка 40 т.

1.1.Срок за обслужване на плащанията – за най-кратък срок максимална оценка 3 т., останалите

1т.

1.2 Развитие на клонова мрежа в страната и клон в гр.Котел – максимална оценка 6т., останалите по 1т.

1.3 Възможност на кандидата да издава дебитни карти с чип технология -максимална оценка за кандидати удовлетворяващи това изискване 6т., за останалите участници - 1 т.

1.4 Наличие на развита АТМ мрежа /Брой собствени банкомати -максимална оценка 4т. за

кандидати с изградена мрежа над 500 банкомата в основните населени места в страната;за по-

малък брой банкомати - 2т.

1.5 Наличие на АТМ устройство в сградата на „СБДПЛР-КОТЕЛ”ЕООД-максимална

оценка 6т. за кандидати отговарящи на това изискване, за останалите 1т.

1.6 Наличие на допълнителни услуги по дебитни карти:

- възможност за овърдрафт по дебитна карта до 3 нетни работни заплати - 5т.; за по- малък

размер - 3т.

- възможност за безконтактни разплащания с дебитни карти - 4т. за кандидати

предоставящи услугата. 0 т. за кандидати, които не я предлагат.

- участие в програми за лоялност с дебитни карти на кандидатите - 4т. за кандидати,

които участват в програми, 0т. за останалите.

1.7 Опит на кандидата по отношение на изплащане на трудови възнаграждения - за

кандидати с опит в обслужването на „СБДПЛР-КОТЕЛ”ЕООД за последните 5 г. - 6т.,

кандидат с опит в „СБДПЛР-КОТЕЛ”ЕООД - 3т., за кандидати без опит в обслужването на

„СБДПЛР-КОТЕЛ”ЕООД - 1т.

2. КОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ: обща относителна тежест в крайната оценка в размер на 60 т.

2.1. Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка при кандидатите във връзка с

изплащане на трудови възнаграждения на служителите на „СБДПЛР-КОТЕЛ” ЕООД: най-

ниска цена - 15т., втора позиция - 10т., трета - 5т.

2.2. Такси и комисиони за касови операции: най- ниска цена - 5т., втора позиция - 3т., трето място

- 1т.

2.3. Такси за преводи от сметка на „СБДПЛР-КОТЕЛ”ЕООД: най- ниска

предложена цена - 10т., втора позиция - 5т., трета - 1т.

2.4. Такса за превод на трудовите възнаграждения на служителите на „СБДПЛР-КОТЕЛ”ЕООД. най- ниска предложена цена - 15т., втора позиция - 10т, трета - 5т.

2.5. Лихва по разплащателна сметка и депозитни продукти за период не по- кратък от 7

(седем) дни: най- висок предложен лихвен процент - 15т, втора позиция - 10т., трета - 5т.

Срок за представяне на оферти: до 16,00ч. на 21.10.2015г. в деловодството на болницата

Място за подаване на офертата: Деловодството на „СБДПЛР-КОТЕЛ”ЕООД – ул.„Изворска” №85.

Отварянето на офертите на участниците е на 22.10.2015.г., 10.00 часа в заседателната зала на „СБДПЛР-КОТЕЛ „ЕООД

 

Документация за участие е публикувана на електронната страница на „СБДПЛР-КОТЕЛ”ЕООД

http://sbdplr-kotel.org

 

За контакти относно необходимите документи и допълнителна

информация:0889880211; 045342473-Радостина Петрова

 

 

 

 

 

 

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2021 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев