ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА СОБСТВЕНОСТ НА СБДПЛР-КОТЕЛ ЕООД

14.10.2015 / 12:14

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ-КОТЕЛ

Адрес: Котел 8970, ул.”Изворска” №85 тел.0878300767 факс/ 0453/ 424-73

 

 

О Б Я В А

 

Специализирана болница за долекуване,продължително лечение и рехабилитация – Котел ЕООД,на основание Заповед № РД-08-118/30.09.2015г. на управителя на болницата- д-р Цветан Влахов,

 

ОБЯВЯВА ЗА ПРОДАЖБА

 

Следните недвижими имоти ,собственост на здравното заведение:

 

- АПАРТАМЕНТ № 6 в гр. Котел, ул.”Еленица„ № 1, бл.2 ет.2

 

Намира се на втория етаж в жилищен блок № 2 (две) - УПИ ІІ, кв.1 (първи) от четириетажна сграда, построена върху Урегулиран поземлен имот ІІ, със застроена площ 71,48 кв.м.представляващ самостоятелен обект в сграда по по схема на СГКК-Сливен № 1809/11.03.2011г. с идентификатор 39030.501.23.2.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-95/29.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК.Самостоятелния обект се намира в сграда № 2,разположена в поземлен имот с идентификатор 39030.501.23

ВЕДНО с прилежащото избено помещение № 6 (шест), с площ 11.46кв.м, 9.13%ид.части от ОСЧ и ОПС

 

Съседни самостоятелни обекти в сградата:

На същия етаж:39030.501.23.2.5

Под обекта:39030.501.23.2.3

Над обекта:39030.501.23.2.9

Начална тръжна цена 24 300 лв

 

- АПАРТАМЕНТ № 11 в гр. Котел, ул.”Еленица„ № 1,бл.1 ет.4

 

Намира се на четвъртия етаж в жилищен блок №1 / едно / - УПИ ІІ, кв.1 (първи) от четириетажна сграда, построена върху Урегулиран поземлен имот ІІ (втори) , със застроена площ 54,31 кв.м. ,представляващ самостоятелен обект по схема на СГКК-гр.Сливен №1807/11.03.2011г.с идентификатор 39030.501.23.1.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-95/29.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК.Самостоятелния обект се намира в сграда №1,разположена в поземлен имот с идентификатор 39030.501.23.

ВЕДНО с прилежащото избено помещение № 11 с площ 7.72 кв.м и 6.47% ид.ч от ОЧС и ОПС

Съседни самостоятелни обекти в сградата:

На същия етаж:39030.501.23.1.12,39030.501.23.1.10

Под обекта:39030.501.23.1.8

Начална тръжна цена 17 700 лв

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБАТА

 

1.Продажбата на гореизброените недвижими имоти ще се осъществи чрез търг с тайно наддаване,в открито заседание,който ще се проведе на 02.11.2015г. от 10ч. в административната зала на 2-ри етаж на СБДПЛР-Котел ЕООД.Адресът на болницата е гр.Котел ,ул. „Изворска” №85

2.Началната стъпка за търга е в размер на 2% от обявената начална тръжна цена

3.Тръжната документация може да се закупи в административния сектор на СБДПЛР-Котел ЕООД всеки работен ден от 8.00ч до 15.00ч.

4.Цена на пакет тръжна документация- 50.00лв

5.Огледът на обектите може да бъде извършен всеки работен ден в периода 20.10.2015г - 30.10.2015 г. от 10.00ч до 12.00ч. Заявки за оглед - на тел.045342473 или 0889620351- г-жа Ганка Лазарова.

6.Краен срок за приемане на офертите от участниците – 30.10.2015г. 16.00 ч

7.Настоящи наематели,които желаят да участват в търга,при закупуване на тръжна документация е необходимо да представят и документ за липса на задължения към наемодателя.

8.Всеки кандидат е длъжен при внасяне на тръжната си документация да приложи и документ за внесен в касата на СБДПЛР-Котел депозит в размер на 1000лв.

9.При неосъществена продажба на някой от обектите,ще бъде проведен втори кръг на търга,който ще се състои на 27.11.2015г. в административната зала на СБДПЛР-Котел ЕООД на адрес гр.Котел ,ул. „Изворска” №85 от 10.00ч.

10.За спечелил търга се определя този кандидат ,който е предложил най-висока цена

10.В срок до 10 работни дни след приключване на тръжната процедура, спечелия търга за съответния недвижим имот,следва да внесе чрез банков превод по сметка на търговското дружество цялата дължима сума.При неизпълнение депозитът на първия участник се задържа,а за спечелил търга се определя участникът ,предложил следващата по размер цена.При липса на втори кандидат ,имотът се обявява за втори кръг на тръжната процедура.

Лице за контакт и подробна информация:Радостина Петрова – тел 0889880211 или 045342473, всеки ден от 08.00ч и 16.00ч

Управител на СБДПЛР-Котел ЕООД-Д-р Цвета

 
 

Copyright © 2008-2022 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев