СБР-Котел ЕООД обявава набиране на оферти по ЗОП с предмет“ДОСТАВКА НА МЕСО,МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА ЗА НУЖДИТЕ НА "СБР-Котел" ЕООД

26.02.2020 / 13:45

На основание чл. 20 ал. 3, от ЗОП и Глава Двадесет и шеста за Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти от ЗОП ,становище от юрист,главен счетоводител и ОСД по договор със СБР-Котел ЕООД и ОСД и и във връзка с необходимостта от доставяне на хранителни продукти за нуждите на Специализирана болница за рехабилитация – Котел,

 

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

 

1. Да се открие процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти : “ДОСТАВКА НА МЕСО,МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА ЗА НУЖДИТЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – КОТЕЛ” ЕООД,

 

 

2. Вид на процедурата: доставка.

 

3. Правно основание: Глава двадесет и шеста от ЗОП.

4. Предмет на процедурата: “ДОСТАВКА НА МЕСО,МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА ЗА НУЖДИТЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – КОТЕЛ” ЕООД,

 

Приблизителната стойност за изпълнение на поръчката е до 6980 BGN без вкл. ДДС лв. (словом: шест хиляди деветстотин и осемдесет лв /за една календарна година, считано от влизане в сила на договор с определените изпълнители, по обособени позиции, както следва:

 

 

 

5. Място и начин на изпълнение: Обл. Сливен, гр. Котел, ул. „Изворска” № 85, „Специализирана болница за рехабилитация -Котел” ЕООД.

Изпълнителят е длъжен да достави заявените продукти в срок от 7 дни от получаване на заявката на Възложителя, съгласно нарочен график, неразделна част от договора. Заявката се предоставя на Изпълнителя всеки петък до 15 ч. като същата се изпълнява в работно време на Възложителя, а именно от 07.00 ч. до 13 ч. По изключение, в случай на възникнала спешна необходимост Възложителят си запазва правото да изисква от Изпълнителя, осъществяването на експресни доставки в рамките на 6 (шест) часа. Изпълнителят няма право да откаже експресна доставка освен в условията на непредвидени обстоятелства.

 

6. Количества на хранителните продукти - количествата са прогнозни, като Възложителят си запазва правото да ги увеличава или намалява, както и да не заяви целия асортимент, в зависимост от конкретните нужди от хранене в „СБР – Котел“ ЕООД.

 

 

7. Срок за изпълнение на поръчката: 12 месеца, считано от дата на сключване на договор за доставка на хранителни продукти;

 

8. Начин на образуване на предлаганата цена - участниците да посочат единична цена за всеки хранителен продукт без включен ДДС, обща стойност за всеки продукт и обща стойност на офертата в български лева без ДДС с включени всички разходи по доставката, за срока на действие на договора.

 

9. Срок и начин на плащане - Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, до 30-то число на месеца, следващ месеца на доставки на Продуктите, за които се дължи плащане. Заплащането се извършва в български лева и по банков път на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката /протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ/, подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.

 

10. Критерий за избор на изпълнител - най-ниска предложена цена.

 

11. Срок на валидност на офертата: не по-малък от 60 календарни дни, считано от дата на подаване на офертата;

 

12. Изисквания към представяне на офертата. Оферта могат да представят всички участници, които отговарят на предварително обявените условия и изисквания, подробно описани в Документацията за участие в процедурата.

 

13. Място и срок за подаване на оферти: гр. Котел, ул. „Изворска” № 85, СБР – Котел ЕООД – деловодство в срока, указан в обявата за набиране на оферти

 

Допълнителна информация: Хранителните продукти се доставят до склада на възложителя, находящ се в гр.Котел, обл.Сливен, ул.”Изворска”№85. Срокът за доставка не може да бъде по-дълъг от 7 дни от заявката на домакина на „СБР-Котел” ЕООД за доставяне на конкретни количества хранителни продукти,по предварително утвърден график,неразделна част от договора за доставка

Срок за получаване на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) 09.03.2020 Час: чч:мм 16:00

 

Срок на валидност на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) [09.05.2020г.] Час: (чч:мм) [16.00]

 

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: (10.03.2020г.) Час: (чч:мм) [11:00]

 

Място на отваряне на офертите: [Административен офис ,на втори етаж в основната сграда на СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – КОТЕЛ” ЕООД на адрес гр.Котел-8970,ул.”Изворска”№85]

 

 

Управител на СБР-Котел ЕООД/п/

Д-р Цветан Влахов

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2022 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев