СБР-Котел ЕООД обявава набиране на оферти по ЗОП за доставка и монтаж на нов асансьор за нуждите на лечебното заведение

06.03.2020 / 15:05

Предмет на поръчката: : „Демонтаж на стар асансьор, доставка и монтаж на нов болничен асансьор за нуждите на „Специализирана болница за рехабилитация – Котел“ЕООД “

 

1.Доставеният болничен асансьор, следва да е нов, неупотребяван и нерециклиран, в подходяща опаковка, която да го предпазва от повреждане и/или унищожаване по време на транспортирането и с обозначена марка и производител. Той трябва да е придружен с минимум 24-месечна гаранция от производителя, както и с необходимите документи съгласно ЗТИП – паспорти, гаранционни карти, сертификати, декларации за съответствие и др. Всички документи трябва да са на български език.

2.Обществената поръчка включва демонтаж, доставка и монтаж на болничен асансьор, който да бъде с горно машинно помещение. Повдигателен механизъм – не повече от 9 кW. Табло управление – микрокомпютърно с честотно управление до 5 спирки с захранване трифазно 400V. Размерите на кабината да бъдат: широчина – 1500 мм и дълбочина – 2500 мм. Кабинната врата – 1 бр. да е автоматична и прахово боядисана с размер на светъл отвор – 1500 / 2000. Шахтни врати да бъдат автоматични правохо боядисани – 5 бр., със светъл отвор 1500 / 2000. Размер на шахтата да бъде: широчина – 2300 мм и дълбочина – 3000 мм. Размера на шахтата от дъното до тавана да бъде 20 м. Кабината да е оборудвана с аварийно осветление, GSM – комуникатор, брайл бутонер, LSD – дисплей. Асансьора трябва да има товароподемност – до 600 кг, с възможност да използване от до 5 лица. Скорост на придвижване – до 0,63 м/с. Дисплей LSD – 5 бр. След доставката на отговарящ на изискванията от техническата спецификация на болничен асансьор до адреса на възложителя, а именно: гр.Котел, ул.“Изворска“ №85, същия следва да бъде монтиран към изградената електрическа мрежа.

3.Възложителят сключва договор за обществена поръчка под условие по чл.114 от ЗОП с определения изпълнител в 10-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя. Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини.

4.При сключване на договор Изпълнителят представя изискуемите документи по чл. 58 от ЗОП.

Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.

В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП изменение на договор е допустимо, при условие че след изменението общата стойност на договора не надхвърля праговите стойности по чл. 20, ал. 3.

Възложителят може да прекрати възлагането на поръчката до сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, като публикува съобщение на профила на купувача, в което посочва и мотивите за прекратяването.

 

 

Място на извършване: Обл. Сливен, гр. Котел, ул. „Изворска” № 85, „Специализирана болница за рехабилитация -Котел” ЕООД.

Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на поръчката се определя от участника, но не може да бъде повече от 3 /три/ месеца, считано от датата на започване на работа по сключения договор под условие. Работа участника се задължава да започне в 3 дневен срок от момента, в който получи възлагателно писмо.

 

Срок и начин на плащане: Разплащането ще се извършва съобразно условията и в сроковете на полученото от Министерство на здравеопазването финансиране в български лева и по банков път в срок от 5 работни дни след приемане на действително извършената работа –доставка и монтаж на нов болничен асансьор, съобразно изискванията отразени в Техническата спецификация, извършени 24-часови тестове за сметка на участника и двустранно подписан приемо-предавателен протокол между двете страни за предаване на уговорения резултат, протокол за въвеждане в експлоатация и издаване на фактура от страна на Изпълнителя.

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): /30000

 

#Офертите на участниците се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. в срок до крайната дата, посочена в обявлението на поръчката, на следния адрес: гр.Котел, общ.Котел, обл.Сливен, п.к. 8970, ул „Изворска”№ 85, Тел.: 0889880211 от Радостина Петрова – „Организатор стопански дейности”. Информация относно провежданата процедура може да се получи всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. на телефон 0889880211. Краен срок за приемане на офертите – 16.00ч. на 18.03.2020.г.

#Офертите ще бъдат разгледани от Комисия за разглеждане, оценка и класиране, назначена със заповед на възложителя, която ще започне своята работа на 19.03.2020г. от 11.00 ч., в заседателната зала на административния сектор на болницата, находящ се в основната сграда на „СБР-Котел”ЕООД, на адрес гр.Котел-8970, ул.”Изворска”№85

# Оглед на обекта в болницата/на адрес: гр. Котел, ул. „Изворска” № 85, СБР – Котел ЕООД , се извършва всеки работен ден от деня следващ публикуването на обявата от 9.00 ч. до 12.00 ч. Краен срок 10.00 ч. на 18.03.2020 г. Предварителна заявка за оглед – на тел.0889880211

 

По въпроси за техническата спецификация и изпълнение позвънете на тел. 0878106123-Ангел Ангелов

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2022 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев