СБР-Котел ЕООД отркива тръжна процедура за отдаване под наем на площи в основната сграда на болницата за поставяне на кафе-автомати

10.07.2020 / 14:24

На основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/във връзка с т.1 и т.10 от Приложение №1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП - Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, както и постъпили доклади по чл.4, ал.1 от ВПОПНИ, ”Специализирана болница за рехабилитация-Котел” ЕООД

 

ОБЯВЯВА

I.Процедура за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на 2 кв.м площи в основната сграда на лечебното заведение за разполагане на 2 бр. кафе-автомати за напитки, както следва:

1. Описание на обектите:

Обект №1 ”Площ с размер до 1 кв.м от междуетажна стълбищна площадка І-ІІ ри етаж на източно стълбище ,за разполагане на кафе-автомат;

Обект №2 ”Площ с размер до 1 кв.м от междуетажна стълбищна площадка ІІ-ІІІ-ти етаж на западно стълбище ,за разполагане на кафе-автомат;

2. Начална цена и стъпка на наддаване:

Първоначална наемна цена:

Първоначална наемна цена: Доклад за определяне началната пазарна стойност на наемни вноски, изготвен от лицензиран оценител :

За обект 1 – 3,16 лв/кв.м с вкл.ДДС на месец;

За обект 2 – 3,16 лв/кв.м с вкл.ДДС на месец;

Стъпка на наддаване: Стъпката на наддаване се определя на 10 % от първоначалната наемна цена, а именно:0,32 лв

3.Вид на процедурата- публично оповестен търг с тайно наддаване при закрито заседание.

4. Начин на плащане: Наемната цена следва да се заплаща не по-късно от 10-то число на месеца следващ този на издаване на фактурата от наемодателя, в български лева, в касата на болницата.

5. Дата, място и час на провеждане на търга: 30.07.2020 г. в сградата на „СБР-Котел“ЕООД от 9,30 ч.

6. Ред за закупуване на тръжна документация, размер и начин на плащане на нейната цена и мястото за нейното получаване: Тръжна документация се закупува и получава от деловодството на „СБР-Котел“ЕООД на цена от 20,00лв., платими в касата на лечебното заведение.

7. Депозит: Месечна наемна цена, предложена от участника.

8. Оглед: Всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. след предварителна уговорка със служител на „СБР-Котел“ЕООД, представяне на документ за закупена конкурсна документация и в присъствието на служител от дружеството.

9. Краен срок за приемане на заявления за участие: 13,00 ч. на 29.07.2020г. в деловодството на болницата, на адрес : гр.Котел, п.к.8970, ул.“Изворска“ № 85, „СБР-Котел“ ЕООД

10. Изискване към участниците: Оферти могат да подават юридически и физически лица, регистрирани по Търговския закон, в чийто предмет на дейност е включено производство и/или търговия с храни и/или напитки. Площите се отдават за срок от две години, считано от датата на подписване на договора.

11. Дата, място и час на провеждане на повторно провеждане на търга: 11.08.2020 г. в сградата на „СБР-Котел“ЕООД от 9,30 ч.

Допълнителна информация за процедурата и необходимите документи може да бъде получена в офиса на дружеството или на телефон за контакти 0889880211 и 0885141696

 
 

Copyright © 2008-2024 „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Котел“ ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев