Обява за търг за отдаване под наем на Спортна сграда ,собственост на СБР-Котел ЕООД

26.08.2020 / 11:00

На основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/във връзка с т.1 и т.10 от Приложение №1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП - Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, както и постъпили доклади по чл.4, ал.1 от ВПОПНИ, ”Специализирана болница за рехабилитация-Котел” ЕООД

ОБЯВЯВА

I.Процедура за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на Спортна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор № 39030.505.71 град Котел, със застроена площ 412,00 кв.м., както следва:

1. Описание на обекта:

Обектът, предмет на оценка, се намира в района на „СБР – Котел” ЕООД – град Котел, ул.”Изворска”, № 85, поземлен имот с идентификатор 39030.505.71, населено място от трети функционален тип, трета строителна зона, в северозападната част на града.

Елементите на комплексното обществено обслужване (учебни, детски и здравни заведения, заведения за обществено хранене, търговски обекти всякакъв вид, ателиета за услуги и пр.) не са добре застъпени в микрорайона и не задоволяват напълно нуждите на обитателите му.

Кварталът, в който се намира „Специализирана болница за рехабилитация – Котел” ЕООД е с отлична екологична даденост. Има добре изградена инженерна инфраструктура – водопровод, електрификация, телефонизация, канализация, развита улична мрежа.

Прилежащата вертикална планировка около сградите е в задоволително състояние. Добра транспортна достъпност. Сградите са предимно жилищни.

Имотът се намира в квартал с добре изградена инфраструктура, недобре застъпени елементи на комплексното обществено обслужване и липса на градски транспорт.

Сградата е едноетажна. Метална конструкция и пълнежна зидария на северната и южната стени и бетонни панели на източната и западната стени. Покривна конструкция – метална, покривно покритие – LT ламарина.

Фасади – измазани зидове. На височина 50 см. – цокъл от мита бучарда. Частично компрометирани мазилка и цокъл.

Вход за сградата от единична дървена врата от юг и от топлата връзка от север.

Дограма: врата дървена, в лошо състояние. Прозорци метални, в по – голямата си част със счупени стъкла.

Застроена площ на сградата: 372,00 кв.м. по Акт за държавна собственост и 412,00 кв.м. по кадастър. При извършено измерване от независим оценител е установено , че същата е със застроена площ 412,00 кв.м. Идентификатор - 39030.505.71.16.

Застроената площ е разпределена между две помещения. Голямото помещение е на две нива, свързани с десет бетонови стъпала с метален парапет и полегат апарел, със светла височина съответно 3,60 и 4,80 м. Подовата настилка е положен бетон и циментова замазка, стени измазани и боядисани с частично компрометирана мазилка, окачен таван. Малкото помещение е в лошо състояние.

Инсталации в сградата: ВиК – не; електроинсталация – напълно компрометирана.

Не се наблюдават недопустими пукнатини и провисвания по основните носещи елементи. Конструкцията се намира в нормално състояние за експлоатационния си период.

Сградата е неизползвана по предназначение и неподдържана продължително време, поради което е в лошо състояние. За последващо използване е необходим сериозен ремонт. Без вертикална планировка, поради което се затруднява достъпът до сградата. Затруднено е оттичането на повърхностните води, което е предпоставка за влага по стените.

2. Начална цена и стъпка на наддаване:

Първоначална наемна цена: Доклад за определяне началната пазарна стойност на наемни вноски, изготвен от лицензиран оценител : месечен наем от 396лв. с вкл.ДДС

Стъпка на наддаване: Стъпката на наддаване се определя на 10 % от първоначалната наемна цена, а именно: 39,60 лв.

3.Вид на процедурата- публично оповестен търг с тайно наддаване при закрито заседание.

4. Начин на плащане: Наемната цена следва да се заплаща не по-късно от 10-то число на месеца следващ този на издаване на фактурата от наемодателя, в български лева, в касата на болницата.

5. Дата, място и час на провеждане на търга: 14.09.2020 г. в административния сектор на основната сграда на „СБР-Котел“ЕООД от 14.00 ч.

6. Ред за закупуване на тръжна документация, размер и начин на плащане на нейната цена и мястото за нейното получаване: Тръжна документация се закупува и получава от деловодството на „СБР-Котел“ЕООД на цена от 50 лв., платими в касата на лечебното заведение.

7. Депозит: Месечна наемна цена, предложена от участника.

8. Оглед: Всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. след предварителна уговорка със служител на „СБР-Котел“ЕООД, представяне на документ за закупена конкурсна документация и в присъствието на служител от дружеството.

9. Краен срок за приемане на заявления за участие: 12,00 ч. на 11.09.2020 г. в деловодството на болницата, на адрес : гр.Котел, п.к.8970, ул.“Изворска“ № 85, „СБР-Котел“ ЕООД

10. Изискване към участниците: Оферти могат да подават юридически и физически лица, регистрирани по Търговския закон. Сградата се отдава за срок от три години, считано от датата на подписване на договора.

11. Дата, място и час на провеждане на повторно провеждане на търга: 25.09.2020 г. в сградата на „СБР-Котел“ЕООД от 14.00 ч.

Допълнителна информация за процедурата и необходимите документи може да бъде получена в офиса на дружеството или на телефон за контакти 0889880211 и 0885141696

 

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2021 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев