„СБР-Котел” ЕООД обявява процедура за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване за отдаване под наем

27.03.2023 / 09:32

На основание чл. 29, ал. 2, във връзка с т. 10 от Приложение №1 от ППЗПП, както и чл. 7, т. 2 от договора за управление № РД -16-191/04.03.2021 год. на ”Специализирана болница за рехабилитация-Котел” ЕООД

„СБР-КОТЕЛ” ЕООД

ОБЯВЯВА

 

Процедура за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на помещения и площи, съставляващи част от основна сграда на „СБР-Котел“ ЕООД.

1. Описание на обектите:

 

Обектите се намират в сграда блок „А” на „Специализирана болница за рехабилитация – Котел“ ЕООД, град Котел, ул.”Изворска” № 85, УПИ І, кв. І по плана на град Котел.

 

Обект № 1:

Комплекс от кабинети в западната част на партерен етаж за кабинети по „Образна диагностика“ с полезна площ 161,72 кв.м.

Разположен е източно от западното фоайе на партерния (първи) етаж на Блок А. Заема площи с южно изложение. Преустройството му е изцяло завършено. Състои се от 12 (дванадесет) помещения, санитарен възел и общ коридор. Стените и таваните на помещенията са измазани и боядисани. Стените в санитарния възел са с фаянс и мазилка. Подът в помещенията е балатум върху циментова замазка, в коридора мозайка и частично теракота, в санитарния възел – теракота. Подът във фотолабораторията е теракота. Дограмата на прозорците и частично на вратите на помещенията е PVC. Останалите врати са масив. Монтирани са алуминиеви радиатори за локално отопление.

 

Обект № 2:

Самостоятелно помещение от втори етаж, находящо се до стълбищна площадка на източното стълбище на основната сграда, за реализирането му като Лекарски кабинет за доболнична помощ с обща площ 19,88 кв.м.

Разположен е на втория етаж. Състои се от стая и санитарен възел. Стените на стаята са измазани и боядисани с латекс. На санитарния възел – фаянс и латекс върху мазилка. Тавани – измазани и боядисани с латексова боя. Подова настилка – балатум в стаята, теракота в санитарния възел. Дограма – прозорци – PVC, врати – дървени.

 

Обект № 3:

Самостоятелно помещение, находящо се до партерната площадка в източно стълбище на основната сграда, представляващо лекарски кабинет с обща площ 21,00 кв.м. за реализирането на „Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по физикална и рехабилитационна медицина“.

Обектът се състои от две преходни помещения с полезна площ съответно 12,72 кв.м. и 8,28 кв.м. Стените и таваните на помещенията са измазани, шпакловани и боядисани с латексова боя. Подовата настилка е балатум.Дограма – врати дървени; прозорци – PVC. Има отоплително тяло (радиатор), включено към локалното отопление на сградата. Към обекта няма самостоятелен санитарен възел.

 

Обект № 4:

Площ от 1 кв.м. за поставяне на кафе – машина на стълбищна площадка на първи етаж на източно крило.

2. Срок за отдаване под наем:

Всички определени по предназначение обекти се отдават за срок от 3 /три/ години, считано от датата на сключване на договора със спечелилия търга.

3. Начална цена и стъпка на наддаване:

Първоначална наемна цена /за календарен месец/:

Обект № 1: 535 лв. с вкл. ДДС на месец - определена съобразно „Доклад за определяне началната пазарна стойност на наемни вноски”, изготвен от лицензиран оценител

Обект № 2: 70 лв. с вкл. ДДС на месец - определена съобразно „Доклад за определяне началната пазарна стойност на наемни вноски”, изготвен от лицензиран оценител

Обект № 3: 75 лв. с вкл. ДДС на месец - определена съобразно „Доклад за определяне началната пазарна стойност на наемни вноски”, изготвен от лицензиран оценител

Обект № 4: 30 лв. с вкл. ДДС на месец - определена съобразно „Доклад за определяне началната пазарна стойност на наемни вноски”, изготвен от лицензиран оценител.

 

Стъпка на наддаване:

Стъпката на наддаване се определя на 10 % от първоначалната наемна цена, а именно:

За Обект №1: 53,50 лв. с вкл. ДДС на месец.

За Обект №2: 7 лв. с вкл. ДДС на месец.

За Обект №3: 7,5 лв. с вкл. ДДС на месец.

За Обект №4: 3 лв. с вкл. ДДС на месец.

 

Забележка:

Всички допълнителни разходи – асансьор, ел.енергия, топлоенергия, данъци и др. плащания се заплащат отделно към определения месечен наем, съгласно допълнителни договорености, заложени в договора за наем.

4. Предназначение на имота:

Обект № 1:

Функциониране на кабинети по „Образна диагностика“ за осигуряване медицинска дейност на болницата и нуждите на пациентите в община Котел.

Обект № 2:

За реализиране на Лекарски кабинет за доболнична помощ.

Обект № 3:

За реализирането на „Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по физикална и рехабилитационна медицина“, обхващаща пациенти в доболничната помощ, нуждаещи се от рехабилитация.

Обект № 4:

За поставяне на кафе – машина за ободряващи напитки на стълбищна площадка за ободряващи напитки за пациенти, придружители и персонал.

 

5. Вид на търга

Публично оповестен търг с тайно наддаване при закрито заседание.

6. Начин на плащане на наема

Наемната цена следва да се заплаща не по-късно от 10-то число на месеца, следващ този на издаване на фактурата от наемодателя, по банков път в български лева, като всички други допълнителни разходи – асансьор, ел. енергия, топлоенергия и др. плащания се заплащат отделно.

7. Дата, място и час на провеждане на търга

Търгът ще се проведе на 21.04.2023 г. в „Административната стая” в сградата на „СБР-Котел“ ЕООД – гр. Котел, област Сливен ул. „Изворска” № 85 в 10.00 ч.

8. Ред за закупуване на тръжна документация, размер

и начин на плащане на нейната цена и мястото за нейното получаване

Тръжната документация се закупува и получава в деловодството на „СБР-Котел“ ЕООД на цена от 30 лв. за всеки един от обектите, платими в касата на лечебното заведение.

9. Депозит за участие в търга

Депозитът за участие в търга е в размер на 50 % от началната цена за всеки един от обектите /по смисъла на т. 1.6 от Приложение № 1 от ППЗПП/. Заплаща се по банков път по посочена от счетоводството банкова сметка.

 

10. Оглед на обектите

Всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. до 20.04.2023 год. след представяне на финансов документ за закупена тръжна документация от „СБР-Котел“ ЕООД и в присъствието на служител от дружеството, при спазване на всички противоепидемични мерки.

11. Краен срок /дата и час/ и място за приемане на документите за участие

Всички утвърдени от Управителя документи участниците в търга могат да внесат не по-късно от 16.00 ч. на 20.04.2023 год. в администрацията на болницата, в запечатен непрозрачен плик спазвайки вътрешните правила, на адрес: гр. Котел, п.к. 8970, ул.“Изворска“ № 85, „СБР-Котел“ ЕООД, които следва да се подадат лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка /с вх. № за получаване не по-късно от 20.04.2023 год. в „СБР-Котел” ЕООД/ или посредством куриерска служба на адреса на дружеството.

12. Изискване към участниците:

В търга могат да участват физически и юридически лица, съгласно изискванията на закона.

13. Дата, място и час на провеждане на повторно провеждане на търга:

При липса на кандидат за някой от обектите се насрочва нова дата за търг - 28.04.2023 г. в сградата на „СБР-Котел“ ЕООД от 11.00 ч.

Допълнителна информация за процедурата и необходимите документи може да бъде получена в офиса на дружеството или на телефон за контакти 0887777423

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2024 „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Котел“ ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев