Конкурс със заповед на Министъра на здравеопазването на Република България за избор на управител на "СБР-Котел" ЕООД

31.03.2023 / 15:11

З А П О В Е Д

 

№ РД-16-163/27.03.2023 г.

 

На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Откривам конкурс за избор на управител на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - КОТЕЛ“ ЕООД, гр. Котел, ЕИК 119527829, при следните условия:

 

I. Изисквания към кандидатите:

 

1. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

 

1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

 

2. притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.;

 

3. да имат най-малко 5 години професионален опит;

 

4. да са почтени и да имат добра репутация;

 

5. да не са поставени под запрещение;

 

6. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 

7. да не са лишени от правото да заема съответната длъжност;

 

8. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

 

9. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

 

10. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

 

11. да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

 

12. да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

 

II. Срок на договора и начин на определяне на месечното възнаграждение:

 

Договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат се сключва за срок от 3 /три/ години. Месечното възнаграждение на управителя се определя при условията и по реда на чл. 56 от ППЗПП.

 

III. Необходими документи за участие в конкурса

 

За участие в конкурса се подават документи, поставени в два отделни плика, както следва:

 

Плик№ 1 - съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие и критериите за подбор:

 

1. Заявление за участие в конкурса по образец Приложение № 1;

 

2. Автобиография;

 

3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина или образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление;

 

4. Нотариално заверено копие от документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт - за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина;

 

5. Нотариално заверено копие от документ за придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт - за кандидатите с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление;

 

6. Нотариално заверено копие от трудова книжка или осигурителна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионален опит;

 

7. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от ЗПП по образец - Приложение № 2;

 

8. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от ЗПП по образец - Приложение № 3;

 

9. Данните, свързани със съдимостта на кандидатите, се установяват служебно по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

 

Плик № 2 - съдържа концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление.

 

Плик №1 и Плик № 2 се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, който се надписва с позицията, за която се кандидатства и наименованието на публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес, електронна поща и телефон за кореспонденция и връзка, и се завежда в деловодството на M3 като приносителя се информира за входящия номер.

 

IV. Срок за подаване на документите за участие в конкурса

 

Документите за участие в конкурса се подават до 25.04.2023г.

 

V. Начин на провеждане на конкурса

 

Конкурсът се провежда на три етапа:

 

проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор;

оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление;

събеседване с кандидатите (интервю).

Темите, предмет на събеседване /интервю/ с кандидатите са:

 

1. Особености и характеристики на дейността на публичното предприятие;

 

2. Източници на финансиране и начини за стабилизиране/ подобряване на финансовото състояние на публичното предприятие;

 

3. Органи на управление на публичното предприятие - права и задължения.

 

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса може да поставя и други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на държавните лечебни заведения.

 

След приключване на втория етап на конкурса се изпращат писма до допуснатите кандидати за участие в третия етап от конкурса – събеседване, в които се определя ден и час за провеждането му. Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до втори и трети етап от конкурса се обявява на електронната страница на МЗ.

 

В условията на извънредна епидемична обстановка и други извънредни обстоятелства, е допустимо провеждането на събеседването (интервюто) дистанционно в електронна среда.

 

VI. В срок до 10 дни след оповестяване на конкурса на електронната страница на M3 кандидатите могат да получават от публичното предприятие документи относно структурата и длъжностното щатно разписание на персонала.

 

Данни за финансовото състояние на дружеството могат да се получат от годишните финансови отчети, които са обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на дружеството и са общодостъпни.

 

VII. Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на д-р Динко Странски – заместник-министър на здравеопазването.

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2023 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев